Sustainable mobility planning workshop

Workshop focused on sustainable mobility planning for the local governments representatives and professional public, incl. transport planning and implementation with regard to inhabitants and cities.

The aim of the organizers of the professional workshop from the Ministry of the Environment of the Slovak Republic and the Slovak Environment Agency is to bring the issue of sustainable mobility closer to the representatives of local governments and the professional public, including planning and implementation of transport with regard to inhabitants, cities and regions. At the same time, it will create a space for the participants of the event to share experiences with the implementation of permanent measures and activities in favor of sustainable mobility and thus to improve air quality.Cieľom organizátorov odborného workshopu z Ministerstva životného prostredia SR a Slovenskej agentúry životného prostredia je priblížiť zástupcom samospráv a odbornej verejnosti problematiku udržateľnej mobility, vrátane plánovania a realizácie dopravy s ohľadom na obyvateľov, mestá a regióny. Zároveň účastníkom podujatia vytvorí priestor pre vzájomné zdieľanie skúseností so zavádzaním trvalých opatrení a aktivít v prospech udržateľnej mobility a tým aj ku zlepšovaniu kvality ovzdušia.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use