Sustainable Development Polish Roadshow #2

Konferencja jest poświęcona zagadnieniom zarządzania odpadami, zanieczyszczeniem środowiska z tym związanym oraz recyklingiem. Jej celem jest wymiana doświadczeń głównymi aktorami.

The conference is devoted to issues of waste management, pollution and the associated recycling. Its purpose is to exchange experiences and opinions between public institutions (government, local authorities, development agencies), business, non-profit organizations and academic institutions. This is the second edition of the forum.Konferencja jest poświęcona zagadnieniom zarządzania odpadami, zanieczyszczeniem środowiska z tym związanym oraz recyklingiem. Jej celem jest wymiana doświadczeń i opinii pomiędzy instytucjami publicznymi (rząd, samorząd, agencje rozwoju), biznesem, organizacjami non-profit i instytucjami naukowymi. Jest to II edycja tego forum.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use