Sustainable development in biotechnical interdisciplinary and technical sciences

The primary focus of proposed activity is to encourage interdisciplinary teaching in sustainable development in interdisciplinary biotechnical sciences and in technical sciences.

The primary focus of proposed activity is to encourage interdisciplinary teaching in sustainable development in interdisciplinary biotechnical sciences and in technical sciences.

The founded Laboratory for sustainable development at University of Zagreb, Faculty of Food Technology and Biotechnology in collaboration with University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing is focused on the harmonization of the teaching program and the strategy based on sustainability and sustainable development in the food technology, biotechnology and nutrition.

The aim is to promote and encourage incorporation of the results and findings of research in sustainable development in teaching, especially at the graduate and doctoral level. Also, the organization of such Laboratory is enabling Faculty to be positioned as a leading educational institution in the Republic of Croatia and beyond, and will highlight education, research and development in accordance with United Nations guidelines; that is, the Agenda for Sustainable Development 2030 guidelines – sustainable development goals – SDG.

The role and tasks of the Laboratory: The laboratory is participating in the training of students in terms of sustainability, processes and production technologies and components of sustainability in food technology, biotechnology and nutrition.

Given the fact, that this is the first sustainability research laboratory in Croatia in higher education, would point out Faculty as a very important stakeholder of the future sustainable development, as well as its’ role of leader in the field of sustainability of food technology, biotechnology and nutrition in Croatia and beyond .

The scope of work of the Sustainable Development Laboratory is to connect and include biotechnical sciences and relevant interdisciplinary sciences. Sustainable development is a topic of national and international scientific programs and requires coordination of many issues. Most of all and above all, requires the rapid implementation of improvements in the “eco-efficiency”, energy and efficiency. Furthermore, it is the identification of a wide range of the usage of natural materials with the minimization of waste. Life cycle assessment and circular economy (LCA Guide, 1997), which builds on a long-term international interest are implemented.

Tools that will be used in activity:

Main focus is on application of nonthermal and advanced technologies in processing, as “cleaner technologies” required for improvement “eco-efficiency” through the life cycle of a product or system.

Industry 4.0 and elements of digitalization are parts of Laboratory focus with the aim of improving agri-food processing, and in collaboration with small and medium size enterprises.

Promotion:

The Role and Importance of the Laboratory for the students, is to provide training in basic concepts of sustainability in food technology, biotechnology and nutrition, thereby modernizing their preparation for a competitive EU labor market that requires eco-efficiency trained professionals.

The strategy and vision of the Laboratory includes the implementation of teaching through the Sustainability module of advanced food processing techniques, and in the future through the Sustainability module in biosciences and Industry 4.0 in biosciences. This will enable a better positioning of the Faculty as quality partner in the internationalization of education, as well as new competitive areas of study.

Laboratory is focused on providing support with application development and research projects at the Faculty, future European and national projects, where will be necessary to point out a necessary component of sustainability. The Laboratory would promote sustainability through the application and implementation of international projects in collaboration with renowned experts and scientists from all over the world, active student participation in the research activities of the Laboratory and publication of research results. The promotion of the Laboratory to the public would also be realized through the web pages of the Laboratory in Croatian and English language.

By teaching modules and participating in the research activities of the Laboratory, students will:

(i) gain knowledge of the energy and environmental parameters and applications of advanced thermal and nonthermal sustainable processing techniques and be able to critically evaluate the advantages and disadvantages of particular techniques;

(ii) to learn what does the term sustainable processing in food technology and biotechnology means ; learn the legislative regulations related to the use / characterization of sustainable techniques ; be able to implement the results of laboratory research in industrial practice;

(iii) the master of use of sustainable techniques as a tool in processing of by-products (waste) from agri-food network;

(iv) evaluate acceptability of obtained sustainable (bio) technologies by consumers; analysisi using software – to analyze “sustainability” parameters (LCA, Quality Function Deployment);

(v) have the possibility of direct communication with international and local experts / scientists who have expertise related to use of advanced thermal and nonthermal techniques and experts in sustainable development.

(vi) apply elements of Industry 4.0 (Internet of Things, 3D printing etc.)Primarni fokus predložene aktivnosti je poticanje interdisciplinarne nastave u održivom razvoju interdisciplinarnih biotehničkih znanosti i tehničkih znanosti.

Osnovani Laboratorij za održivi razvoj na Sveučilištu u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu, Fakultetom elektrotehnike i računarstva usmjeren je na usklađivanje nastavnog programa i strategije temeljene na održivosti i održivom razvoju u prehrambenoj tehnologiji, biotehnologiji, nutricionizmu, te interdisciplinarnim znanostima.

Cilj je promicanje i poticanje uključivanja rezultata i nalaza istraživanja vezanim uz održivi razvoj u nastavu, posebno na diplomskoj i doktorskoj razini. Također, organiziranje takvog laboratorija omogućuje da se Prehrambeno-biotehnološki fakultet pozicionira kao vodeća obrazovna ustanova u Republici Hrvatskoj i šire, te će istaknuti obrazovanje, istraživanje i razvoj u skladu sa smjernicama Ujedinjenih naroda; odnosno smjernicama Agende za održivi razvoj 2030. - ciljevi održivog razvoja - SDG.

Uloga i zadaće laboratorija: Laboratorij sudjeluje u edukaciji studenata o održivosti, procesima i proizvodnim tehnologijama te komponentama održivosti u prehrambenoj tehnologiji, biotehnologiji i nutricionizmu.

Planira se povezati znanstveno-istraživačke aktivnosti i projekte u okviru buduće suradnje i uske povezanosti s industrijama Republike Hrvatske, zemljama EU-a i svijeta, radi osiguranja održivosti i održivog razvoja. S obzirom na činjenicu da je ovo prvi istraživački laboratorij vezan uz održivost u visokom obrazovanju u Hrvatskoj, istaknuli bismo Fakultet kao vrlo važnog dionika budućeg održivog razvoja, kao i njegovu 'ulogu lidera u području održivosti prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma u Hrvatskoj i šire.

Opseg rada Laboratorija za održivi razvoj je povezivanje i uključivanje biotehničkih znanosti i relevantnih interdisciplinarnih znanosti. Održivi razvoj tema je nacionalnih i međunarodnih znanstvenih programa i zahtijeva koordinaciju mnogih pitanja. Prije svega i iznad svega zahtijeva brzu provedbu poboljšanja "ekološke učinkovitosti", energije i učinkovitosti. Nadalje, identificiranje širokog raspona upotrebe prirodnih materijala uz minimiziranje otpada. Provode se životni ciklusi i kružna ekonomija (LCA Guide, 1997), koji se temelji na dugoročnom međunarodnom interesu.

Alati koji će se koristiti u aktivnosti:

Glavni fokus je na primjeni netoplinskih i naprednih toplinskih tehnologija u obradi, kao "čiste tehnologije" potrebnih za poboljšanje "ekološke učinkovitosti" kroz životni ciklus proizvoda ili sustava.

Industrija 4.0 i elementi digitalizacije dio su laboratorijskog fokusiranja s ciljem poboljšanja poljoprivredno-prehrambene prerade i u suradnji s malim i srednjim poduzećima, te interdisciplinarnih tehničkih znanosti.

Promocija:

Uloga i značaj laboratorija za studente je osigurati osposobljavanje o osnovnim konceptima održivosti prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma, čime se modernizira njihova priprema za konkurentno tržište rada EU za koje su potrebni stručnjaci educirani za ekološku učinkovitost.

Strategija i vizija Laboratorija uključuje provedbu predavanja kroz modul Održivost naprednih tehnika obrade hrane, te Industrija 4.0 u biotehničkim znanostima, a i kroz u budući modul Održivost u biotehničkim znanostima. Nastava će se izvoditi na hrvatskom i engleskom jeziku, što će omogućiti i upis studenata iz inozemstva.

Opsežno međunarodno i domaće predavačko iskustvo članova laboratorija uvelike utječe na uspješnu nastavu. To će omogućiti bolje pozicioniranje Fakulteta kao kvalitetnog partnera u internacionalizaciji obrazovanja, kao i nova konkurentna područja studija.

Laboratorij je usmjeren na pružanje podrške razvoju aplikativnih i istraživačkih projekata na Fakultetu, budućim europskim i nacionalnim projektima, gdje će biti neophodno ukazati na potrebnu komponentu održivosti. Laboratorij će promovirati održivost kroz primjenu i provedbu međunarodnih projekata u suradnji s renomiranim stručnjacima i znanstvenicima iz cijelog svijeta, aktivnim sudjelovanjem studenata u istraživačkim aktivnostima Laboratorija i objavljivanjem rezultata istraživanja.

Predavanjem modula i sudjelovanjem u istraživačkim aktivnostima Laboratorija, studenti će:

(i) steći znanje o energetskim i okolišnim parametrima u primjeni naprednih termičkih i netoplinskih održivih tehnika obrade i biti u stanju kritički procijeniti prednosti i mane pojedinih tehnika;

(ii) naučiti što znači pojam održiva prerada u prehrambenoj tehnologiji i biotehnologiji; naučiti zakonodavne propise koji se odnose na uporabu / karakterizaciju održivih tehnika; biti u stanju primijeniti rezultate laboratorijskih istraživanja u industrijskoj praksi;

(iii) koristiti alate za ocjenu učinkovitosti održivih tehnika kao alata za obradu nusproizvoda (otpada) iz poljoprivredno-prehrambene mreže;

(iv) procijeniti prihvatljivost dobivenih održivih (bio) tehnologija od strane potrošača; analiza pomoću softvera - za analizu parametara "održivosti" (LCA, Quality Function Deployment);

(v) imati mogućnost izravne komunikacije s međunarodnim i domaćim stručnjacima / znanstvenicima koji imaju stručnost u vezi s korištenjem naprednih toplinskih i netoplinskih tehnika i stručnjacima za održivi razvoj.

(vi) primijeniti elemente industrije 4.0 (Internet of things – IoT, aditivne tehnike - 3D ispis itd.)

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use