Sustainable development and environmental issues – challenges and opportunities

This public debate is organized to present the issues related to sustainable development of the environment to the public visiting Muzeum.

Public debates are organized within the project Project “Social education in the conflict between urbanisation and ecology at the Wilanów Palace Museum” supported from the European Economic Area Financial Mechanism 2009-2014. The Palace of King Jan III and the surrounding park are located at the outskirts of a dynamically developing city. As new neighbourhoods and communication junctions spring up around the historic royal residence, traffic intensifies and pollution levels in Wilanów are on the rise. The unique ecosystem composed of the baroque palace with its art collection, the garden, and the park, succumbs to the pressures of urbanisation. Combining efforts, employees of the Museum of King Jan III’s Palace at Wilanów and invited experts analyse this phenomenon and devise strategies for curbing the undesirable impact of urbanisation and climate change. In such a situation, public debates related to the dissemination of knowledge concerning the protection of the environment and natural resources, as well as the protection of biodiversity becomes a very important educational tool. In such a special time–The Sustainable Development Week we want to draw the attention of our guests to this particular issue.Debaty publiczne są stałym elementem związanym z realizacją projektu "Edukacja społeczna w konflikcie między urbanizacyjnym w Muzeum Pałacu w Wilanowie", finansowanym z MF Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Pałac króla Jana III i otaczające go tereny znajdują się na obrzeżach dynamicznie rozwijającego się miasta. Nowe dzielnice i węzły komunikacyjne wyrastają obecnie wokół historycznej rezydencji królewskiej, intensyfikuje się ruch komunikacyjny i wzrasta poziom zanieczyszczenia środowiska. Pracownicy Muzeum Pałacu króla Jana III w Wilanowie i zaproszeni eksperci analizują te zjawiska i starają się opracować strategię ograniczania niepożądanych skutków antropopresji i zmian klimatycznych. W takiej sytuacji, debaty publiczne związane z upowszechnianiem wiedzy dotyczącej ochrony środowiska i zasobów naturalnych, a także ochron bioróżnorodności stają się bardzo ważnym narzędziem edukacyjnym. W tym szczególnym czasie - Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju chcemy w szczególny sposób zwrócić uwagę naszych gości na te konkretne problemy.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use