Sustainability of district heating in Latvia

Role of district heating system in all municipalities is large. To improve it, need to include several new technologies – CHP, solar power etc.

Riga Technical University Institute of Energy Systems and Environment within European Sustainable Development Week (ESDW) organizes an event for the district heating system (DHS) for future development. This issue is becoming increasingly urgent for several reasons: energy efficiency measures in buildings will reduce heat consumption, it will change the structure of the heat load, co-generation power station component of mandatory procurement termination of a significant impact on heat tariffs in the near future, solar energy technology and fourth generation heating system knocking at the door and so on.Eiropas ilgtspējīgas attīstības nedēļas (ESDW) ietvaros Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts organizē pasākumu par centralizētās siltumapgādes sistēmu (CSS) nākotnes attīstību. Šis jautājums kļūst arvien aktuālāks vairāku iemeslu dēļ: energoefektivitātes pasākumi ēkās mazinās siltumenerģijas patēriņu, tas mainīs siltuma slodzes struktūru, koģenerācijas staciju elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes izbeigšanās būtiski ietekmēs siltuma tarifus tuvākajā nākotnē, saules enerģijas tehnoloģijas un ceturtās paaudzes siltumapgādes sistēmas klauvē pie durvīm utt. 

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use