Študijski krožki v slovenskem prostoru/ Slovenian study circles

Živa dediščina prispeva k naši trajnosti, ker nas uči sobivanja med seboj, z naravo in skozi čas. Študijski krožki to izražajo in gojijo, obisk narašča tudi zato, ker jih vodijo dobri mentorji.

Slovenian people live and upgrade their tradition by new spirits and uses. Exhibition at 25th anniversary of study circles reflects variety of locations and local people. Dialect details, traditional clothings, organisational and learning attitudes are presented with the accent on complementary co-operation in a group and with the local environment. Technical innovations – just like heritage – reflect ecological principles. All these with the aim of development and territorial sustainability of communities. Non-formal learning have proved to be an excellent frame, in which personal responsibility takes place and benefits are fully accessible. Ljudje v Sloveniji živijo posodobljeno tradicijo, ji vlivajo novega duha in nove rabe. Razstava ob 25-letnici študijskih krožkov odseva pestrost lokacij in ljudi. Sporoča vzorce jezika, noš, organiziranja in učenja ter tudi prezrto ali skrito misel. Poudarjeno je dopolnjujoče sodelovanje v skupini in z lokalnim okoljem. Tehnične inovacije  - enako kot dediščina - sporočajo upoštevanje načel delovanja ekosistema. Ključni cilj je razvoj in prostorska trajnost skupnosti. Neformalno učenje je odličen okvir, v katerem odgovornost prevzamejo sodelujoči, koristi pa so na voljo vsem. 

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use