Social Responsibility Committee meeting. The Labour Relations Council of Catalonia.

The CRL’s Social Responsibility Committee promotes CSR and the 2030 agenda, it fosters knowledge and training, and encourages participation in this unique forum for consultation and social dialogue.

CRL is the body for institutional participation and social dialogue on employment matters in Catalonia. The CRL brings together the most representative trade unions and employers associations as well as the Government of Catalonia, and functions through a committee-based structure.

The CRL’s Social Responsibility Committee promotes CSR in Catalan companies and organisations, it fosters knowledge and training, and encourages participation in this unique forum for consultation and social dialogue. The Committee contributes to the implementation of the 2030 Agenda and promotes decent work and corporate social responsibility in response to situation created by the COVID-19 pandemic.

CRL’s Social Responsibility Committee meets three times a year and has a working group that -on monthly bases- analyses significant CSR practices in order to disseminate them and foster knowledge exchange. Furthermore, the Committee puts forward proposals for awareness-raising on CSR and the 2030 Agenda.   El CRL és l’òrgan de participació institucional i de diàleg social en matèria laboral a Catalunya, integrat per les organitzacions sindicals i empresarials més representants i la Generalitat de Catalunya, treballa mitjançant comissions.

La Comissió de Responsabilitat Social (CRS) del CRL promou la incorporació d’aquesta matèria en empreses i entitats catalanes; impulsa el coneixement i la formació, afavoreix la participació en aquest espai únic de concertació i diàleg social a Catalunya, i contribueix a implementar l’Agenda 2030 a Catalunya i a promoure el treball digne i la RS a les organitzacions d’acord amb les exigències del nou context de la COVID-19.

La CRS es reuneix tres vegades a l’any i compta amb un Grup Tècnic que mensualment analitza experiències significatives en responsabilitat social que s’identifiquen en un mapa per afavorir la transferència de coneixement i elabora propostes tècniques sobre accions de sensibilització i difusió en aquesta matèria. 

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs.

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use