Seminars on the 2030 Agenda in Catalonia. SDG 9: Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation

Within the framework of the Catalan National Plan for the implementation of 2030 Agenda, the Catalan Government has launched 6 seminars on the SDGs that will be analysed at the 2017 HLPF.

The Government of Catalonia elaborates a National Plan to regionalize Agenda 2030 in Catalonia. Within this framework, the Catalan Government has organized six seminars to discuss some of the challenges and commitments that Catalonia is facing in relation to Agenda 2030 implementation with experts and stakeholders.Each seminar is focused on one of the 6 SDGs that with will be examined at the UN High Level Political Forum (New York, July 2017). The seminar devoted to SDG 9 ‘Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation’ is the fifth seminar of the cycle and it is open to the public. The seminar will include keynotes speeches by well-known experts and a roundtable with stakeholders. The main messages from the conference will be available online in English and Catalan in summer 2017.The Government of Catalonia is designing the National Plan with the involvement of all its ministries and it will include clear commitments that regionalize the targets of the 2030 Agenda in Catalonia.El Govern de Catalunya està elaborant un Pla Nacional per implementar l'Agenda 2030 a Catalunya gràcies al treball conjunt de tots els seus Departaments. En el marc de l'elaboració d'aquest Pla Nacional, s'ha organitzat un cicle de 6 jornades per analitzar alguns dels reptes i compromisos que el nostre país té plantejats en relació a l'Agenda 2030 i la seva aplicació a Catalunya amb la participació d’experts i representants de la societat civil.Cada jornada està centrada en un dels 6 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que seran examinats al Fòrum Polític d’Alt Nivell de Nacions Unides (Nova York, juliol 2017). La jornada dedicada a l'ODS 9 'Construir infrastructures resilents, promoure la industrialització inclusiva i sostenible, i fomentar la innovació’ és la cinquena jornada del cicle i està oberta al públic. Els principals missatges de la conferència estaran disponibles en anglès i català durant l’estiu de 2017. 

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use