Rural Communities Parliament „Creation of precondition for development of small towns and rural areas”

The 2nd Rural Communities Parliament “Creation of precondition for development of small towns and rural areas” is an international event dedicated to challenges and opportunities of the rural areas.

Participants of the Rural Communities Parliament will have a chance to listen to inspirational stories from practitioners and field experts, share their experience and knowledge, work in common sessions and workshops and in interactive way discuss following issues:

– Consolidate economic potential of rural area;

– Improving quality of life in rural areas and small towns by promoting development of civil society;

– The mobility of citizens and ensuring access to services.

Rural Communities Parliament will conclude with commonly developed Resolution.Pasākuma dalībnieki varēs uzklausīt iedvesmas stāstus no praktiķiem un ekspertiem, dalīties ar savu praktisko pieredzi un zināšanām, interaktīvā veidā diskutēt kopīgās sesijās un darba grupās par šādiem jautājumiem:

- lauku ekonomiskais potenciāls;

- lauku un mazpilsētu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana, pilnveidojot pilsonisko aktivitāti;

- iedzīvotāju mobilitātes un pakalpojumu pieejamības nodrošināšana.

Lauku kopienu parlaments noslēgsies ar kopīgi izstrādātu rezolūciju.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use