Promotion of renewable energy sources.

The aim of the conference is to disseminate among the residents of Dąbrowa Biskupia’s knowledge about the environmental and economic benefits offered by the use of renewable energy sources.

Using renewable energy is an action forward and will be increasingly dominated by the production of electricity. Acquisition of Energy is an  ecological action . Traditional Methods of Production Energy is a substantial degradation of the Environment ( Coal mining , pollution of air, water ), while generating energy from renewable sources safe for the natural environment .The conference is aimed to make residents of Dabrowa Biskupia and the surrounding area to not only saw advanteges associated to protecting the environment , but also know the practical aspect financial ( Savings for Household budget ) resulting from the use of clean energy.Wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych jest działaniem przyszłościowym, które będzie w coraz większym stopniu dominowało produkcję energii elektrycznej. Pozyskiwanie energii w ten sposób jest działaniem ekologicznym. Tradycyjne metody produkcji energii wiążą się ze znaczną degradacją środowiska (wydobycie węgla, zanieczyszczenie powietrza, wód), natomiast pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych jest bezpieczne dla środowiska naturalnego. Konferencja skierowana jest do mieszkańców Dąbrowy Biskupiej i okolic  aby nie tylko dostrzegli zalety związane z ochroną środowiska, ale także poznali praktyczny wymiar finansowy (oszczędności dla budżetu domowego) wynikający z wykorzystania czystej energii.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use