PROCESSING OF WASTE RAW MATERIALS IN THE HOME MODE TRANSFORMATION

In the real world, raw materials are waste for me as cubes, which can be assembled according to our needs. Why do something work if it’s
already done? We can build products that we want.

PROCESSING OF WASTE RAW MATERIALS IN THE HOME MODE TRANSFORMATION

Ecologists point out that it is essential to protect the environment so that humanity can survive.

Some people are protesting, others are battling, others claim that it is not such a critical situation, but there is no real solution. Why?

For everything, 3 things need to be solved:

1. Why would you do something?

2. How would you work?

3.What would you do?

Personally, I am convinced that waste materials have to be processed. This is indispensable for the future of mankind.

For this kind of processing, however, knowledge, correct attitude to things, people and nature is needed.

We are processing those things that we need ourselves or other people. With this way we protect the environment, we improve the quality of life, the economic and financial situation. By processing in the home mode, every person can work. The raw material is available for a lot. It’s hard to understand that people pick up 1 euro if it is lying on the ground, for a discarded thing that is completely usable and worth 5o eur, they do not take it, but they finally destroy it.

Products do not fall from the sky. To produce them requires knowledge, raw materials, technology, resources, labor, time, energy. How would you feel to make a quality product, then someone would ruin it and say that you will do something new. The hard work you invested was completely devalued. It is necessary to save when all of us have an abundance. We can not save the environment when everything is destroyed.

 Home-made processing is the most environmentally friendly. We use it with ourselves and other people. It develops creativity, a proper attitude towards people and the environment, offers unblemished opportunities. Imagine a factory, which material would get almost free or final parts for installation, what its financial effect would be.

 Cube stacking is known around the world. We can build products that we want, depending on our knowledge and imagination.

 In the real world, waste raw materials are used for me as cubes, which can be assembled according to our needs. Why do something work if it’s already done?

 I am convinced that parts that we no longer use to dismantle should be sorted according to purpose, in size, standardize them, such as machine parts. The damage we do ourselves is so great that a huge catastrophe does not do as much damage as we do ourselves.

Believe me, if you were just about calculating this, for a period of 40 years, these costs would be astronomically high. What next generation will say. That we were the greatest destroyers of goods in the history of mankind.

But things can change. We have at our disposal knowledge, resources, possibilities, we only need the will to go into a green and brighter future.

Examples:https://www.instructables.com/member/zker%C5%A1i%C4%8D/PREDELAVA ODPADNIH SUROVIN NA DOMAČI NAČIN

Ekologi opozarjajo, da je nujno potrebno varovati okolje, da bo lahko človeštvo preživelo.

Nekateri ljudje protestirajo, drugi se kregajo, tretji trdijo, da ni tako kritično stanje, prave rešitve pa ni. Zakaj ?

Pri vsaki stvari je potrebno rešiti 3 stvari :

1.Zakaj bi nekaj delali ?

2.Kako bi delali ?

3.Kaj bi delali ?

Osebno sem prepričan, da odpadne surovine moramo predelati. To je nujno za prihodnost človeštva.

Za ta način predelave pa je potrebno znanje, pravilen odnos do stvari, ljudi in narave.

Predelujemo pa tiste stvari, katere potrebujemo sami ali drugi ljudje. S takšnim načinom varujemo okolje, si izboljšamo kvaliteto življenja, ekonomsko in finančno stanje. S predelavo na domači način se lahko ukvarja vsak človek. Surovin je pa na razpolago ogromno. Težko je razumeti, da ljudje poberejo 1 eur, če leži na tleh, za zavrženo stvar, ki je popolnoma uporabna in je vredna 5o eur, se ne zmenijo ampak jo še dokončno uničijo.

Izdelki ne padajo z neba. Da jih izdelamo je potrebno znanje, surovine, tehnologija, sredstva, delovna sila, čas, energija. Kako bi se počutili, da naredite kvaliteten izdelek, potem pa bi ga nekdo uničil in bi rekel, da boste naredili novega. Trud, ki ste ga vložili, je bil popolnoma razvrednoten. Varčevati je potrebno takrat, ko imamo vsega na pretek. Ne moremo reševati okolja, ko je vse uničeno.

Predelava na domači način, je okolju najbolj prijazna. Z njo koristimo sebi in drugim ljudem. Razvija kreativnost, pravilen odnos do ljudi in okolja, ponuja neslutene možnosti. Predstavljajte si tovarno, katera bi material dobila skoraj zastonj ali končne dele za vgradnjo, kakšen bi bil njen finančni efekt.

Kaj je sistem predelave odpadnih surovin na domači način? Zlaganje kock je poznano po celem svetu. Lahko sestavljamo izdelke kakršne želimo, odvisno od našega znanja in domišljije.

V realnem svetu so zame odpadne surovine kot kocke, katere lahko sestavimo po naših potrebah. Zakaj bi nekaj delali, če je že narejeno.

Prepričan sem, da bi morali dele, ki jih ne bomo več uporabljali razstaviti, jih sortirati po namembnosti, po velikosti, jih standarnizirati, kot so strojni deli. Škoda, ki jo naredimo sami, je tako velika, da tudi velikanska katastrofa ne naredi takšne škode, kot si jo naredimo sami.

Verjemite mi, če bi samo približno izračunali to, za obdobje 40 let, bi bili ti stroški astronomsko visoki. Kaj bodo rekle naslednje generacije. Da smo bili največji uničevalci dobrin v zgodovini človeštva.

Vendar stvari lahko spremenimo. Imamo na razpolago znanje, sredstva, možnosti, potrebna je samo volja, da gremo v zeleno in lepšo prihodnost.

Primeri:https://www.instructables.com/member/zker%C5%A1i%C4%8D/

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use