Primjeri i usporedba održivog razvoja u Našicama i Slavonskom Brodu

Učenici su istražili reciklažna dvorišta, otpadne vode, vodovod i kvalitetu zraka u Našicama i Slavonskom Brodu te će prezentirati video uradak i ppt.

The students explored recycling yards, wastewater, water supply and air quality in Našice and Slavonski Brod and will present a video and ppt. Analyze the collected data and create results in one of the digital tools.

Students interviewed people who brought them closer to the importance of recycling waste in order to reduce garbage. During the work they worked in project and collaborated with colleagues from Našice.Učenici su istraživali dvorišta za recikliranje, otpadne vode, vodoopskrbu i kvalitetu zraka u Našicama i Slavonskom Brodu te će predstaviti video i ppt. Analizirajte prikupljene podatke i stvorite rezultate u jednom od digitalnih alata.

Studenti su intervjuirali osobe koji su im približili važnost recikliranja otpada kako bi se smanjilo smeće. Tijekom rada u projektu su radili u skupinama i surađivali s kolegama iz Našica.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use