Presentació Estratègia de la Bioeconomia de Catalunya 2030

Presentació de la nova Estratègia de la Bioeconomia de Catalunya 2030 aprovada per Govern, de les cadenes de valor que es prioritzaran en el seu desplegament i d’iniciatives locals d’èxit.

Presentation of the Strategy of the Bioeconomy of Catalonia 2030, the roadmap for the transition to a circular economy model based on the optimal use of renewable and local biological resources that’s been recently approved by the Government of the Generalitat. Its goal is the promotion the sustainable development of the Catalan economy in accordance with the urgent needs of mitigation and adaptation to climate change by improving the competitiveness and sustainability of the first sector, creating jobs, connectig actors of the value chains, increasing ecosystem services provision and impulsing knowledge as a motor of change. This event will also show local initiatives related to value chains that, due to their underdevelopment and their greater institutional suport requirement, will be prioritized in the deployment of the strategy. The presentation can also be attended in streaming here.Acte de presentació de l’Estratègia de la Bioeconomia de Catalunya 2030, el full de ruta per a la transició cap a un model econòmic circular basat en l’aprofitament òptim dels recursos biològics renovables i de proximitat recentment aprovat pel Govern de la Generalitat amb l’objectiu de promoure el creixement i el desenvolupament sostenible de l’economia catalana d’acord amb les necessitats urgents d’adaptació i mitigació davant l’emergència climàtica mitjançant la millora de la competitivitat i la sostenibilitat del primer sector, la creació de llocs de treball, la connexió entre els actors de les cadenes, l'augment en la provisió de serveis ecosistèmics i l’impuls a la generació de coneixement com a motor de canvi. En aquest acte es mostraran també iniciatives locals relacionades amb les cadenes de valor que, per trobar-se menys desenvolupades i precisar de més suport institucional, es prioritzaran en el desplegament de l’estratègia. La jornada també es podrà seguir en streaming aquí.


Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use