Predstavitev projekta CONVERT

Project CONVERT is focused on raising awareness of environmentally friendly external toilets, which are designed on principle of sustainability with use of green technologies.

With project CONVERT we would develop e-prototype of external toilet without waste for the market, which will study liquid (urine) processing on the place with the help of plants. The purpose of the effective system is low maintenance and naturally cleaning liquid.

We see big advantage of eco toilets in city center, where is the lack of plants and toilets and air pollution is big. Consequently can be used with similar principles, on the locations with no infrastructure (mountain huts, highway stops, footpaths and cycling roads, tourist spots, dry areas etc.).

With respecting the principles of the green economy and use of all partnership knowledge, the project goal is development of innovative technology for urine processing in connection with greening eco toilets. Also, presentation of greening options for urban places (air cleaning), active awareness raising and creating a web page with informations about project and area problems.Za potrebe trga bi s projektom CONVERT razvili e-prototip ekostranišč brez odpadka, ki bi s pomočjo elektronske simulacije preučevale možno predelavo tekočine (urina) na mestu s pomočjo rastlin. Namen učinkovitega sistema je nizko vzdrževanje in kasneje naravno čiščenje tekočin.


Veliko prednost ekoloških stranišč vidimo v centrih mest, kjer je pomanjkanje zelenja in stranišč, onesnaženost zraka pa velika. Posledično se lahko podoben princip uporabi na lokacijah, kjer ni infrastrukture (gorske koče, postajališča na avtocesti, pešpoti in kolesarske poti, turistične točke, sušna območja itd.).


Z upoštevanjem načel zelene ekonomije in uporabo znanj vseh vpletenih partnerjev, je cilj projekta razvoj inovativne tehnologije obdelave urina v povezavi z ozelenitvijo ekostranišča, posredno tudi predstavitev možnosti ozelenjevanja urbanih središč (čiščenje zraka), aktivno ozaveščanje in postavitev spletnega mesta z informacijami o projektu in problematiki področja.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use