Pracuj i wypoczywaj bezpiecznie – sezon kleszczy

Projekt edukacyjny mający na celu pogłębienie świadomości pracowników dotyczącej ukąszenia przez kleszcze.

The campaign aims to build greater awareness among employees about the risks associated with tick bites. The educational project will discuss aspects related to health prophylaxis and the proper removal of parasites. The additional element of the campaign will be handing out cards for the employees for self-removal of ticks.Kampania ma na celu budowanie większej świadomości wśród pracowników dotyczącej zagrożeń związanych ukąszeniem przez kleszcze. W projekcie edukacyjnym omówione zostaną aspekty dotyczące profilaktyki zdrowotnej oraz prawidłowego usuwania pasożytów. Dodatkowym elementem w/w kampanii będzie rozdanie wśród pracowników kart do samodzielnego usuwania kleszczy.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use