Official discovery of an exchange point for building debris and building materials

On 4th October, the CleanR Life waste to resources IP project (official discovery of the exchange point for construction debris and construction materials) will take place in the “Nomales” sorting are

Official opening event of the construction waste and construction material exchange point is planned on 4th October, the pilot site has been established by limited liability company “CleanR” within the LIFE program integrated project LIFE Waste To Resources IP in the territory of construction waste sorting and recycling centre “Nomales”.

Site location: “Nomales”, Brivnieku Street 11, Rumbula, Stopinu parish, Ropaži County, Latvia.

Existing sorted waste collection area has been expanded to approx. 500m2 area and by adding new functions. An infrastructure has been established to create basis for improved management of construction debris and to promote secondary use and re-use of construction materials.

In “Nomales” construction debris is already being sorted and recycled into reusable materials — rubble, soil and other; by opening exchange point residents now will have possibility to exchange their waste to the reusable materials free of charge (rubble and soil). Site is equipped also with waste containers for different types of waste. If waste is not suitable for the exchange, it can be handed over in the sorting area free of charge or in some cases fee may be applied.

Exchange point is available for private individuals.

Additional information will be available on the website of SIA “CleanR” (https://cleanr.lv/clean-r/aktualitates/ and https://cleanr.lv/clean-r/life_projects/) and media publicity is planned to inform citizens about the point offer and service.4.oktobrī norisināsies SIA “CleanR” LIFE Waste To Resources IP projekta ietvaros izveidotā būvgružu un būvniecības materiālu apmaiņas punkta oficiālā atklāšana šķirošanas laukumā “Nomales”.

Tā atrašanās vieta – “Nomales”, Brīvnieku iela 11, Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, Latvija.

Esošais šķiroto atkritumu savākšanas laukums ir ticis paplašināts līdz ~500m2 platībai, vienlaikus paplašinot tajā pieejamo pakalpojumu klāstu. Ir izveidota infrastruktūra, lai uzlabotu būvniecības atkritumu apsaimniekošanas procesus un veicinātu būvmateriālu otrreizēju izmantošanu.

Atkritumu pārstrādes centrā “Nomales” notiek būvgružu šķirošana un pārstrāde otrreiz lietojamos materiālos – šķembās, augsnē un citos; atverot maiņas punktu, iedzīvotājiem turpmāk būs iespēja bez maksas apmainīt būvniecības atkritumus pret šiem otrreiz lietojamiem materiāliem (šķembām un grunti). Laukums ir aprīkots arī ar šķirošanas konteineriem dažādu veidu atkritumiem. Ja atkritumi nebūs piemēroti nodošanai apmaiņas punktā, iedzīvotāji tos varēs nodot šķirošanas laukumā bez maksas vai atsevišķos gadījumos par maksu saskaņā ar laukuma cenrādi.

Sākotnēji maiņas punkts ir pieejams tikai privātpersonām.

Ņemot vērā šķirošanas laukuma “Nomales” ierobežoto platību un teritorijas specifiku, ir limitēts dalībnieku skaits, ko 4. oktobrī varēsim uzņemt, tāpēc atklāšanas pasākumā piedalīsies tikai iepriekš uzaicinātie dalībnieki. Protams, ja kāds interesents tiešām vēlēsies pieteikties, mēs prom nedzīsim, bet speciāli aicināt šoreiz neplānojam.

Apmeklētāji laukumu varēs apmeklēt tā darba laikā: P: 15.00-19.00, O, T: 12.00-16.00, C: slēgts, P: 12.00-16.00, S: 09.00-13.00, Sv: Slēgts.

Papildus informācija būs pieejama SIA “CleanR” tīmkļvietnē (https://cleanr.lv/clean-r/aktualitates/ un https://cleanr.lv/clean-r/life_projects/) un plānota publicitāte medijos, lai informētu iedzīvotājus par punkta pieejamību un pakalpojumiem.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use