Nature 2000 – tool for the conservation of nature and the development of the municipalities

Theme of the conference will be issues associated with the creation and protection of the Nature 2000 network areas, use to promote tourism municipalities and the creation of new scenarios development

In the programme of the conference are issues concerning:

– the importance of areas Nature 2000 in the national system of nature protection

– the mapping participatory as the tool for the planning and the completion of the protection of biodiversity. Approach accepted in the Polish-Norwegian LINGAGE project

– plans of Protective Tasks on areas Nature 2000

– conflicts around areas Nature 2000 in Europe and in Poland

– compensations for the municipalities related to the existence of protected areas

– financing municipalities based on the program of “Green Communes”

– financing the protection of biodiversity from the measures WFOŚiGW in Poznań

– developmental solutions for municipalities to agri-tourism and eco-tourism

– Q methodology as the tool to test different ways of thinking about using natural resources and about the conservation of natureW programie Konferencji znajdują się zagadnienia dotyczące m.in. :

 znaczenia obszarów Natura 2000 w krajowym systemie ochrony przyrody

 mapowania partycypacyjne jako narzędzie dla planowania i realizacji ochrony bioróżnorodności. Podejście przyjęte w polsko-norweskim projekcie LINGAGE

 Planów Zadań Ochronnych na obszarach Natura 2000

 konfliktów wokół obszarów Natura 2000 w Europie i w Polsce

 rekompensat dla gmin związanych z istnieniem obszarów chronionych

 finansowania gmin w oparciu o program „Zielonych Gmin”

 finansowania ochrony bioróżnorodności ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

 rozwiązań rozwojowych dla gmin w zakresie agroturystyki i ekoturystyki

metodologii Q jako narzędzia badania odmienności sposobów myślenia o korzystaniu z zasobów przyrody i o ochronie przyrody

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use