My toy from forest

Workshops, where children make toys and games made of natural materials found in the forest. The workshop aims to create awareness of children as future consumers and it will be conducted in the frame

At the workshop, children will create games and toys from natural materials from the forest, such as sticks, stones, cones and they will find that they can have toys for free. The aim of the workshop is to teach children to limit consumption and to teach them how to distinguish between friendly and environmentally unfriendly materials. During the workshop, children learn from where toys can come and learn how to make choices consciously. In addition, children doing something by themselves increase self-confidence and learn to cooperate. The workshop is aimed at groups of children visiting the Museum of Folk Building in Olsztynek. During the workshop, children can see the exposure of Olsztynek Forest District (State Forests) titled “Water in the forest”. The exposition presents the role of forests in protecting of water resources and biodiversity of ecosystems in wetlands. The recipients will learn about it involving all the senses and gradually discovering the various elements of the mobile exposure. The event is the result of cooperation between Polish Forest Educators Association (SEL), Informal Education Association (SEN), the Museum of Folk – Ethnographic Park in Olsztynek and the Olsztynek Forest District.Moja zabawka z lasu.Warsztaty, na których dzieci samodzielnie wykonują zabawki i gry z naturalnych materiałów z lasu. Warsztaty maja kreować świadomość dzieci jako przyszłych konsumentów. Prowadzone będą przez leśników oraz wolontariuszy ze stowarzyszeń w ramach edukacji pozaformalnej Na warsztatach dzieci wykonają zabawki i gry z naturalnych materiałów z lasu takich jak patyki, kamyki, szyszki. W tym czasie przekonają się, że zabawki można mieć za darmo. Celem, warsztatu jest nauka dzieci postawy ograniczania konsumpcji oraz odróżniania materiałów przyjaznych i nieprzyjaznych środowisku. Podczas warsztatów dzieci dowiadują się skąd mogą pochodzić zabawki i jak świadomie dokonywać wyborów. Dodatkowo wykonując coś własnoręcznie zwiększają wiarę we własne siły oraz uczą się współpracy. Warsztat skierowany jest do grup dzieci odwiedzających Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku. Warsztatom towarzyszy interaktywna ekspozycja Nadleśnictwa Olsztynek, Lasy Państwowe pt Woda w lesie. Ekspozycja prezentuje rolę lasów w ochronie zasobów wodnych, bioróżnorodność ekosystemów mokradłach. Odbiorcy poznają temat, angażując wszystkie zmysły stopniowo odkrywając poszczególne elementy mobilnej ekspozycji.Wydarzenie jest wynikiem współpracy Stowarzyszenia Edukatorów Leśnych, SEN Stowarzyszenia Edukacji Nieformalnej, Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku oraz Nadleśnictwa Olsztynek

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use