Mudro biram-recikliram!

Važno je da učenici kroz ponuđene aktivnosti spoznaju važnost održivog razvoja. Životno okruženje osnovni je preduvjet za održivost života te je važno da svi elementi koji ga čine budu očuvani.

Students will listen to a lecture on waste recycling, which includes collection, sorting and disposal. They will learn that waste can be properly used after its use and new useful items can be created through the recycling process. In doing so, they will see the importance of sorting waste, and all these procedures are important for sustainable development. They will find out all these procedures practically in the Recycling Yard and independently make objects from recycled materials. After the activities, students will become aware of the importance of recycling procedures in sustainable development and environmental protection.Učenici će poslušati predavanje o recikliranju otpada koje uključuje prikupljanje, razvrstavanje i zbrinjavanje. Spoznati će da se otpad može primjereno iskoristiti nakon njegove upotrebe te postupkom reciklaže stvoriti nove uporabne predmete. Pri tome će uvidjeti važnost razvrstavanja otpada, a svi ti postupci važni su za održivi razvoj. Sve te postupke praktično će upoznati u Reciklažnom dvorištu te samostalno izrađivati predmete od recikliranih materijala. Nakon odrađenih aktivnosti učenici će osvijestiti važnost reciklažnih postupaka u održivom razvoju i zaštiti okoliša.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use