Modernizacja systemu monitoringu p.poż Lasów Państwowych a bezpieczeństwo lokalnej społeczności/Modernization of the State Forests fire monitoring system and the security of the local community

Zapraszamy mieszkańców, samorządowców i służby publiczne do poznania zmodernizowanego systemu ochrony p.poż i wczesnego wykrywania zagrożeń pożarowych obejmującego teren powiatu Słubice i Sulęcin.

We invite residents, local government officials and public services from the Słubicki and Sulęcin poviats to get to know the fire protection system created by the Ośno Lubuskie Forest District. The State Forests have been investing significant resources in its modernization during recent years. As a result, we have created a modern system of early detection of threats. We will invite participants to visit: the alarm and dispatch point in Ośno Lubuskie, the towers in Gronów and Radów and the modernized fire road; we will explain their functions and role in the fight against fires in forests, villages and cities. We also plan a participatory discussion on further improvement of fire safety in forests and areas nearby.Zapraszamy mieszkańców, samorządowców i służby publiczne z powiatu Słubickiego i Sulęcińskiego do poznania sytemu p.poż stworzonego przez Nadleśnictwo Ośno Lubuskie. W ostatnich latach Lasy Państwowe zainwestowały znaczące środki w jego modernizację, tworząc nowoczesny system wczesnego wykrywania zagrożeń. Zapraszamy uczestników do poznania: punktu alarmowo-dyspozycyjnego w Ośnie Lubuskim, wież w Gronowie i Radowie oraz zmodernizowanej drogi pożarowej; ich zasad działania i roli w walce z pożarami na terenach lasów, wsi i miast. Planujemy też wspólną dyskusję nad tym, jak jeszcze poprawić bezpieczeństwo p.poż w lasach i na terenach przylegających.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use