Magic of Nature

The project “Magic of Nature” is part of the year-round training of 7th grade students “Biology – interesting and useful”.

The main objective of the project is to meet the educational and informational needs arising as a result of the reforms taking place in Bulgarian education, as well as in relation to public interest in issues related to the protection of the environment and the rational use of its resources.

During the week from May 30 to June 5, 2019, students from 7th grade will conduct a study of the healing and beneficial properties of herbaceous plant species in the north-western region of Bulgaria and produce panels that will be placed in a prominent place in the school. The celebration of the Bulgarian national holiday of Enyovden will be marked under the moto “The charm of flowers and herbs.” Pupils will prepare thematic presentations on the nutritional qualities of superfruits and alternative products. The focus is on what nature has created, adapting it through the prism of modern technology to the needs of human society.

Pupils will take part in a practical class on maintaining colored arrays in the schoolyard.

Expected results:

• Formation of an active civil attitude to the state of the environment and intolerance to its damage by improving the quality of their environmental education and increasing the overall ecological culture.

• Enhancing the participation of young people in public life in terms of environmental protection based on a new model of the relationship between them and nature;

• Application of knowledge and practical skills to protect the environment at school and beyond;

• Emotional involvement of students in issues of ecology and education in debt and responsibility to nature and the future of mankind;

• Formation of teamwork skills, dialogue and discussion of opinions and suggestions.Главната цел на проекта е в отговор на образователните и информационни нужди, породени както от реформите, протичащи в българското образование, така и на обществения интерес по въпросите, свързани с опазването на природната среда и разумното използване на нейните ресурси.

В рамките на седмицата 30 май – 5 юни 2019 учениците от 7 клас ще извършат проучване, свързано с лечебните и полезни свойства на растителни видове-билки на територията на Северозападен регион в България и ще изработят табла, които ще бъдат поставени на видно място в училището. Българският народен празник Еньовден ще бъде отбелязан под надслов „Очарованието на цветята и билките“. Ще изготвят тематични презентации, свързани с хранителните качества на суперплодовете и алтернативните храни. Цялостният акцент е върху това , което природата е създала, адаптирайки го през призмата на съвременните технологии за нуждите на човешкото общество.

Учениците ще вземат участие в практикум за поддържане на цветните масиви на територията на училищния двор.

Очаквани резултати:

Формиране у учениците на активно гражданско отношение към състоянието на околната среда и нетърпимост към нейното увреждане чрез подобряване качеството на екологичното им възпитание и повишаване на цялостната им екологична култура.

Активизиране участието на младите хора в обществения живот в частта опазване на околната среда на базата на един нов модел на взаимоотношения между тях и природата;

Прилагане на усвоените знания и практически умения за опазване на околната среда в училище и извън него;

Емоционална ангажираност на учениците по проблемите на екологията и възпитаване в дълг и отговорност пред природата и бъдещето на човечеството;

Изграждане на умения за работа в екип, за водене на диалог и обсъждане на мнения и предложения.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use