Konkurs szkolny na najbardziej wartościowy i jednocześnie zabawny wiersz o gatunku chronionym na świecie.

Konkurs ma na celu wyszukanie chronionego gatunku i stworzenia krótkiego wierszyka.

The competition is aimed at students of our primary school. Every day, the diversity of species of animals and plants living in the world should be emphasized. Unfortunately, some of them will cease to exist if they are not taken care of. Children and young people often have no awareness, some will die before they reach adulthood. The very fact that young people want to know the diversity of species under protection will be important. Even more important is the preparation of a poem or epigrams that will help you remember why a given species is protected, why it is endangered. The competition will select those works that will be the most involved. In addition to the poem, prepare a drawing or photo of a given genre.Konkurs skierowany jest do uczniów naszej szkoły podstawowej. Każdego dnia należy podkreślać różnorodność gatunków zwierząt i roślin żyjących na świecie. Niestety niektóre z nich przestaną istnieć, jeśli nie zostaną zaopiekowane. Dzieci i młodzież często nie maja świadomości, niektóre wyginą zanim osiągną pełnoletność. Sam fakt, że młodzi ludzie zechcą poznać różnorodność gatunków pod ochroną będzie wany. Jeszcze ważniejsze będzie przygotowanie wiersza lub fraszki, która pomoże zapamiętać, dlaczego dany gatunek jest chroniony, dlaczego jest zagrożony. Konkurs wyłoni te prace, które będą najbardziej zaangażowane. Poza wierszem należy przygotować rysunek lub zdjęcie danego gatunku.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use