Industrial impact for natural environment and air quality

Presentation of solution due to secondary dust pollution.

One of the many issue related to air pollution, is problem with secondary air pollution cased by numbers of factors in wide variety of industries : construction companies, mining, power plants, etc..

Nowadays environmental awareness is growing in developing countries, and people has started to demand rapid changes. by forcing foreign companies

to obey the environmental law.

PPHU AGATA offers dust control solutions to companies that stragules, with air pollution caused by their industres actions.

Celluguard is high tech dustergent for open space, construction site, dusty sideways, which are secondary pollution factors. Jedną z wielu kwestii związanych z zanieczyszczeniem powietrza jest problem z wtórnym zanieczyszczeniem powietrza, spowodowany licznymi czynnikami w różnych gałęziach przemysłu: firmach budowlanych, górnictwie, elektrowniach itp.Obecnie świadomość ekologiczna rośnie w krajach rozwijających się, a ludzie zaczęli domagać się szybkich zmian. zmuszając firmy zagranicznedo przestrzegania prawa ochrony środowiska.PPHU AGATA oferuje rozwiązania dla firm, które mają problemy z zanieczyszczeniem powietrza spowodowane przez ich działania związane z przemysłem.Celluguard to zaawansowany technologicznie środek do kontroli pylenia na otwartą przestrzeń, placach budowy,  pylących poboczach , które są  czynnikami wtórnego zanieczyszczenia.  

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use