Industrial impact for natural environment and air quality

We would like to invite for open presentation which will be held in PPHU AGATA Headquatier. Please join us !

One of the many issue related to air pollution is problem, with secondary air pollution cased by numbers of factors in wide variety of industries : construction companies, mining, power plants, etc..

Nowadays environmental awareness is growing in developing countries, and people has started to demand rapid changes, by forcing foreign companies, to obey the environmental law in their countries.


PPHU AGATA offers dust control solutions, to companies that straggles, with air pollution caused by their industries actions.

Celluguard is high tech dustergent for open space, construction site, dusty sideways, stockpiles, tailings dams, which are secondary pollution factors. Jedną z wielu kwestii związanych z zanieczyszczeniem powietrza jest problem z wtórnym zanieczyszczeniem, spowodowany licznymi czynnikami w różnych gałęziach przemysłu: firmach budowlanych, górnictwie, elektrowniach itp.Obecnie świadomość ekologiczna rośnie w krajach rozwijających się, a ludzie zaczęli domagać się szybkich zmian. Zmuszając firmy zagranicznedo przestrzegać prawa ochrony środowiska w ich krajach.PPHU AGATA oferuje rozwiązania przeciwpyłowe dla firm, które mają problemy z zanieczyszczeniem powietrza spowodowane przez ich działania związane z przemysłem.Celluguard to zaawansowany technologicznie środek do kontroli pylenia na otwartą przestrzeniach, placach budowy, pobocza dróg, które są czynnikami wtórnego zanieczyszczenia powietrza.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use