Hydrological workshop

Hydrological workshop for high school students

SStudenckie Koło Naukowe Hydrologów przy Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu proponuje warsztaty hydrologiczne dla uczniów szkół średnich poświęcone pomiarom natężenia przepływu. Warsztaty odbędą się 5 czerwca 2019 roku w Toruniu. Na przykładzie niewielkiej rzeki przepływającej przez Toruń studenci wraz z uczniami dokonają pomiaru ilości wody jaka płynie w Strudze Toruńskiej. W warsztatach wykorzystane zostaną różne metody pomiarów natężenia przepływów. Na podstawie uzyskanych wyników uczniowie dokonają obliczenia zasobów wodnych Strugi Toruńskiej i porównają je z zasobami wodnymi Wisły.

Warsztaty mają uzmysłowić uczniom, że w świetle obserwowanych zmian klimatycznych ważne są problemy związane z ilością wody, a także jej dostępnością oraz jakością. Ilość wody powierzchniowej jest ograniczona i podlega sezonowości. Dlatego należy uświadamiać społeczeństwo jak ważne jest racjonalne i oszczędne korzystanie z wody, w tym jej zużycie przez mieszkańców. Warsztaty mają na celu popularyzację zasad zrównoważonego rozwoju oraz podnoszenie świadomości zużycia wody przez odbiorców indywidualnych.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use