Hydrological workshop

Hydrological workshop

Student Science Club of Hydrologists at the Faculty of Earth Sciences of the Nicolaus Copernicus University in Toruń offers hydrological workshop on river discharge measurements for high school students. The workshop will take place on June 5, 2019 in Toruń. Workshop participants together with the students will measure the amount of water flowing in Struga Toruńska. Various measurement methods will be used during the workshop. On the basis of the obtained results, the participants will calculate water resources of the Struga Toruńska and compare them with the water resources of the Vistula.

The aim of the workshop is to make the participants realize that in the light of the climate changes, issues related to the amount of water, as well as its availability and quality are important. The amount of surface water is limited and subject to seasonality. Therefore, it is necessary to make people aware of the importance of rational and sparing use of water, including its consumption by residents. The main aim of the workshop is to popularize the principles of sustainable development and raise the awareness of water consumption by individuals.Studenckie Koło Naukowe Hydrologów przy Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu proponuje warsztaty hydrologiczne dla uczniów szkół średnich poświęcone pomiarom natężenia przepływu. Warsztaty odbędą się 5 czerwca 2019 roku w Toruniu. Na przykładzie niewielkiej rzeki przepływającej przez Toruń studenci wraz z uczniami dokonają pomiaru ilości wody jaka płynie w Strudze Toruńskiej. W warsztatach wykorzystane zostaną różne metody pomiarów natężenia przepływów. Na podstawie uzyskanych wyników uczniowie dokonają obliczenia zasobów wodnych Strugi Toruńskiej i porównają je z zasobami wodnymi Wisły.

Warsztaty mają uzmysłowić uczniom, że w świetle obserwowanych zmian klimatycznych ważne są problemy związane z ilością wody, a także jej dostępnością oraz jakością. Ilość wody powierzchniowej jest ograniczona i podlega sezonowości. Dlatego należy uświadamiać społeczeństwo jak ważne jest racjonalne i oszczędne korzystanie z wody, w tym jej zużycie przez mieszkańców. Warsztaty mają na celu popularyzację zasad zrównoważonego rozwoju oraz podnoszenie świadomości zużycia wody przez odbiorców indywiduanych.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use