GOOD HEALTH AND WELL-BEING

Our action was aimed at demonstrating for children a healthy diet and a move are important. We turned to youngest with “protest against the obesity”

Of 2 June 2016 we, students from the secondary school name of Piotr Skarga in Grojec, went early in the morning to the Public nursery school number 4, in the destination of presenting the healthier living aspects to the youngest city dwellers. A hot weather didn’t frighten us and we set off on the road with smiles on faces. After saying hello from headmaster Ms Maria Wiśniewska and for establishing details of the cooperation we began arrangements. The first hour of our stay on the area of the nursery school passed on unfolding the equipment and preparing the room. When we confirmed our readiness to act, for you director implemented the first group. There was 22 kids, six and of seven-year-olds. At the beginning we said hello to toddlers, we introduced ourselves and we told them a bit about ourselves in order to lead nice atmosphere and to cause that children aren’t afraid of us. We started our project from of “healthy play”. We played into vegetable-fruit puns. One of children had the task choosing it favourite fruit or the vegetable, and then describing them to the others, so they can guess what it is. After a few rounds of the play, we decided to begin the educational part of our talk. We described the presentation containing principles of healthy feeding, the most interesting sports, kinds of vegetables and elements which best are having an influence on our organism for toddlers. We talked to them about needs of our body, about, how to eat , how to avoid the sweetness and fast foods, and as also as pleasantly to spend time on fresh air, in the circle of the family, rather than in front of the computer. We described what virtues had some of vegetables and fruits, and we presented a few simple dishes, which youngest can prepare with parents. So that isn’t only cheerfully, we decided to show them what effects of the unhealthy lifestyle are. Obesity, heart problems, pains of the spine, cancers, it only some of issues which we moved from youngest. The next section of our presentation again was based on interaction with children. We put the large pyramid of feeding in the middle of the room, and assigning was setting kindergarten pupils appropriate in of products into adequate places. We were unusually pleased with the effect, children demonstrated the great knowledge, as well as showed that attentive listening was their strong point. In order to in like the large degree they remembered our advice, we reconstructed the ten-minute cartoon about the girl which didn’t want to eat vegetables for them. At the end, we asked future athletes most willingly they are eating and are doing, and then we considered together which from these behaviours is matching our health, and which should cease. Than we asked children to divide in two groups. One of them which our friend chaired, was supposed to symbolize fast-food, second vegetables and fruits. Boldly we can acknowledge that children understood our lesson, since the majority from them chose the second group. When we were together drawing posters full of vegetables and fruits, as well as bottles with water, whether brought closer children playing ball of us and confirmed in the belief, for rightnesses of our action. In conclusion we offered young participants in our project fruits, so as strawberries whether oranges, and with vegetables: with radishes, cucumbers and lettuce, which children full of enthusiasm, willingly ate. We said goodbye to the group, and after the fifteen-minute long break we took up next, this time, it was 50 chlidren big group, trying then again to hand over like the most and like most intelligibly. We regard performed the objective, by the way alone great we played. Paulina, Dominika, Agata and Konrad. Secondary school named of Piotr Skarga in Grójec.Dnia 2 czerwca 2016 roku my, uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego imienia Piotra Skargi w Grójcu, wybraliśmy się z samego rana do Publicznego Przedszkola numer 4, w celu przedstawienia najmłodszym mieszkańcom miasta aspektów zdrowego życia. Nie przestraszyła nas upalna pogoda i wyruszyliśmy w drogę z uśmiechami na twarzach. Po przywitaniu się z dyrektor szkoły panią Marią Wiśniewską i ustaleniu szczegółów współpracy rozpoczęliśmy przygotowania. Pierwsza godzina naszego pobytu na terenie przedszkola upłynęła na rozstawianiu sprzętu i przygotowywaniu sali. Kiedy potwierdziliśmy swoją gotowość do działania, pani dyrektor wprowadziła pierwszą grupę. Była to dwudziestodwuosobowa gromadka sześcio i siedmiolatków. Na początku przywitaliśmy się z maluchami, przedstawiliśmy się i opowiedzieliśmy im trochę o sobie, aby wprowadzić miła atmosferę i sprawić aby dzieci nie bały się nas. Nasz projekt zaczęliśmy od "zdrowej zabawy". Zagraliśmy w warzywno-owocowe kalambury. Jedno z dzieci miało za zadanie wybrać swój ulubiony owoc lub warzywo, a następnie opisać je rówieśnikom, tak, aby mogli odgadnąć co to jest. Po kilku rundach zabawy, postanowiliśmy rozpocząć edukacyjną część naszej pogadanki. Przedstawiliśmy maluchom prezentację zawierającą zasady zdrowego żywienia, najciekawsze sporty, rodzaje warzyw i składniki, które najlepiej oddziałują na nasz organizm. Rozmawialiśmy z nimi o potrzebach naszego ciała, o tym, jak je zaspokojać, jak unikać słodyczy i fast foodów, a także jak przyjemnie spędzić czas na świerzym powietrzu, w gronie rodziny, a nie przed komputerem. Opisaliśmy jakie zalety mają poszczegółne warzywa i owoce, oraz zaprezentowaliśmy kilka łatwych dań, które najmłodsi mogą przygotować z rodzicami. Aby nie było tylko wesoło, postanowiliśmy pokazać im jakie są skutki niezdrowego trybu życia. Otyłość, problemy sercowe, bóle kręgosłupa, nowotwory, to tylko niektóre z zagadnień, które poruszyliśmy z najmłodszymi . Kolejna część naszego wystąpienia znów opierała się na interakcji z dziećmi. Postawiliśmy na środku sali wielką piramidę żywienia, a zadaniem przedszkolaków było przyporządkowanie odpowiednich w produktów w należyte miejsca. Byliśmy niezwykle zadowoleni z efektu, dzieci wykazały się wielką wiedzą, a także pokazały, że uważne słuchanie jest ich mocną stroną. Aby w jak największym stopniu zapamiętały nasze rady, odtworzyliśmy im dziesięciominutową bajkę o dziewczynce, która nie chciała jeść warzyw. Pod koniec, zapytaliśmy przyszłych sportowców cp najchętniej jedzą i robią, a następnie rozważaliśmy wspólnie, które z tych zachowań jest zgodne z naszym zdrowiem, a którego powinni zaprzestać. Następnie poprosiliśmy dzieci, aby podzieliły się na dwie grupy. Jedna z nich, której przewodniczyła nasza koleżanka, miała symbolizować jedzienie typu fast-food, druga warzywa i owoce. Śmiało możemy uznać, że dzieci zrozumiały naszą lekcję, ponieważ większość z nich wybrała drugą grupkę. Wspólne rysowanie "plakatów" pełnych warzyw i owoców, a także butelek z wodą, czy dzieci grających w piłkę zbliżyło nas i utwierdziło w przekonaniu, o słuszności naszego działania. Na zakończenie poczęstowaliśmy młodych uczestników naszego projektu owocami, takimi jak truskawki czy pomarańczcze, oraz warzywami: rzodkiewkami, ogórkami i sałatą, które dzieci pełne entuzjazmu, ochoczo zjadły. Pożegnaliśmy się z grupą, a po piętnastominutowej przerwie zajęliśmy się kolejną, tym razem, aż pięćdziesięcioosobową, starając się znów przekazać jak najwięcej i jak najbardziej zrozumiale. Uważamy zadanie za wykonane, a przy okazji sami świetnie się bawiliśmy. Paulina, Dominika, Agata i Konrad. Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use