GOOD CLIMATE AND CLEAN ENERGY FOR THE REGIONS

Our aim is to sustain promotion of renewable energy sources in form of briquettes produced from available grassy biomass. We support elimination of fossil fuel applied for heating.

The meeting will include a lecture on the possibility of using RES for climate protection and demonstration of briquette production – Golden Coal. The briquetting machines BIOMASSER® have been verified under the pilot programme EU ETV of the European Union (first in Europe Statement of Verification no VN20140001). In order to encourage young people to participate actively in the meeting we prepared a competition attended by 3 people groups of representatives from particular schools. Contest topics will focus on the issues discussed during the meeting. Each participant will receive promotional gadgets.The meeting meets the following Objectives of Sustainable Development:Objective 7: Ensure access to stable, sustainable and modern energy at an affordable price (including promotion of investment in clean energy technologies, increasing the share of RES in energy mix).Objective 13: Take urgent action to prevent climate change and its bad effects (including increase of the level of education).Celem spotkania będzie wygłoszenie prelekcji nt. możliwości wykorzystania OZE dla ochrony klimatu oraz pokaz produkcji brykietów - Złotego Węgla. Brykieciarki BIOMASSER® zostały zweryfikowane w pilotażowym programie Unii Europejskiej EU ETV (pierwsze w Europie Świadectwo Weryfikacji nr VN20140001). Aby zachęcić młodzież do czynnego udziału w spotkaniu odbędzie się również konkurs, w którym wezmą udział 3-osobowe zespoły przedstawicieli poszczególnych szkół. Zagadnienia konkursowe dotyczyć będą tematyki poruszanej na przedmiotowym spotkaniu. Każdy z uczestników otrzyma gadżety promocyjne.Spotkanie wpisuje się w następujące Cele Zrównoważonego Rozwoju:Cel 7: Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie (w tym promowanie inwestowania w czyste technologie energetyczne, wzrost udziału OZE w miksie energetycznym).Cel 13: Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom (w tym zwiększyć poziom edukacji).

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use