Experiences of insertion of people with disabilities

In the frame of the BIZBARCELONA, the General Direction of Labour Relations and Quality in the Work, has organised a session called Experiences of insertion of people with disabilities

In the frame of the BIZBARCELONA, the General Direction of Labour Relations and Quality in the Work, of the Department of Work, Social Affairs and Families, has organised a session called Experiences of insertion of people with disabilities, in witch will present several business experiences of social responsibility, related with the insertion of people with disabilities in the ordinary labour market. The aim of this presentation is to do visible the work that realise the entities of insertion to facilitate the incorporation of people with disabilities in the companies, and the estimation of this service for the companies.En el marc del BIZBARCELONA, la Direcció general de Relacions Laborals i qualitat en el Treball, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ha organitzat una sessió anomenada Experiències d'inserció de persones amb discapacitat, en la que coordinarà la participació i presentarà diverses experiències empresarials de responsabilitat social, relacionades amb la inserció de persones amb discapacitat al món laboral. L’objectiu d’aquesta presentació és fer visible la feina que realitzen les entitats d'inserció com a facilitadores de la incorporació de persones amb discapacitat a les empreses ordinàries, i la valoració d'aquest servei per part de les empreses.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use