Exhibition promoting sustainable development and implementation of sustainable development goals

Traditional varieties of fruit trees in the preservation of biodiversity in the landscape of the Lower Vistula Valley.

As part of the celebration of the fifth edition of the European Week of Sustainable Development, the Regional Directorate for Environmental Protection in Bydgoszcz, in cooperation with the Landscape Parks Group on the Lower Vistula, organizes the exhibition “Traditional varieties of fruit trees in the preservation of biodiversity in the landscape of the Lower Vistula Valley”.

The aim of the exhibition is to present an outline of the history of fruit growing over the Lower Vistula, as well as to present the natural significance of traditional home orchards and to restore traditional methods of fruit processing in the Lower Vistula Valley area. Participants of the exhibition will have the opportunity to get acquainted with the collection of old varieties of fruit trees in Chrystków, as well as gain knowledge about their protection.W ramach obchodów piątej edycji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przy współudziale Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą organizuje wystawę „Tradycyjne odmiany drzew owocowych w zachowaniu różnorodności biologicznej w krajobrazie Doliny Dolnej Wisły”.

Celem wystawy jest przybliżenie zarysu historii sadownictwa nad Dolną Wisłą, jak również przedstawienie przyrodniczego znaczenia tradycyjnych sadów przydomowych i przywracania tradycyjnych metod przetwórstwa owoców obszaru Doliny Dolnej Wisły. Uczestnicy wystawy będą mieli okazję zapoznać się z kolekcją starych odmian drzew owocowych w Chrystkowie, jak również zdobędą wiedzę dotyczącą ich ochrony.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use