European meeting of people experiencing poverty

Preparation activities planned for the European meeting of people experiencing poverty and social exclusion

Based on active integration of EAPN-Latvia in welfare increase programs for residents of their country and participation in respective European Anti-Poverty Network – EAPN programs in the level of Europe, the following activities are set to the period of 1 June – 31 December 2015: roadshows in two local communities and social NGOs; roundtable discussion of 10 people experiencing poverty with policy makers; National meeting of 100 people experiencing poverty; briefing and capacity building sessions to the 3 delegates to the European Meeting. The events of publicity will be organized in media, www.eapn.lv and Monthly News Letter. Participant registration starts!Pamatojoties uz aktīvu līdzdalību savas valsts iedzīvotāju labklājības paaugstināšanas programmās un dalību atbilstošās Eiropas Pretnabadzības tīkla - EAPN programmās Eiropas līmenī, EAPN-Latvija ir paredzējusi šādus pasākumi laika posmā no 2015. gada 1. jūnija līdz 31. decembrim: sanāksmes divās vietējās pašvaldībās un sociālajās NVO; apaļā galda diskusiju 10 cilvēkiem, kurus skārusi nabadzība, ar valsts politikas veidotājiem; Nacionālo konferenci 100 cilvēkiem,  kuri saskaras ar nabadzību un sociālo atstumtību; apmācību un kapacitātes palielināšanas nodarbības 3 delegātiem, kuri tiks izvirzīti uz Eiropas konferenci. Paredzēti publicitātes pasākumi medijos, www.eapn.lv un izdots ikmēneša apkārtraksts. Dalībnieku reģistrācija ir sākusies!

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use