Energy of the future

Young people are preparing to meet the challenges of tomorrow

Young people are preparing to meet the challenges of tomorrow.

On June 5 – World Environment Day, students will engage in a discussion to clarify the essence of sustainable development. Emphasis will be placed on renewable energy sources. The project “Solar Ideas”, which was awarded second place at the National Competition “Our idea for solving ecological/social problem is …”, organized by “EcoSystemEurope”, will be presented. They will present an “Energy of the Future” presentation, a dashboard, drawings, will solve didactic games – ecosudoku, puzzle, crossword puzzle.

Young people are involved in various initiatives stimulating their interest in future phenomena and their empowerment in the process of growing up and engaging in life choices. Students raise their environmental culture, recognize the personal responsibility of everyone in protecting the environment, form ecological behavior, turn to a nature-friendly way of life, build up as highly responsible people with an active civic position.Младите хора се подготвят да посрещат предизвикателствата на утрешния ден.

На 5 юни – Световния ден на околната среда учениците ще се включат в дискусия за изясняване същността на устойчивото развитие. Акцент ще бъде поставен върху възобновяемите енергийни източници. Ще бъде представен проектът „Слънчеви идеи”, който бе отличен на второ място в Националния конкурс „Нашата идея за решаване на екологичен/социален проблем е ...”, организиран от „EcoSystemEurope”. Ще представят презентация „Енергия на бъдещето”, табло, рисунки, ще решават дидактически игри – екосудоку, пъзел, кръстословица.

Младежите участват в различни инициативи, стимулиращи интереса им към бъдещите явления и овластяването им в процеса на израстване и ангажиране с житейски избор. Учениците повишават своята екологична култура, осъзнават личната отговорност на всеки в опазване на околната среда, формират екологично поведение, насочват се към природосъобразен начин на живот, изграждат се като високоотговорни личности с активна гражданска позиция.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use