Craft with foresters during the European Sustainable Development Week

Spend a day in botanical garden – rest, play and learn about former and present usage of forest resources, biodiversity, health care and responsible water consumption in towns!

‘Craft with foresters’ fest is a part of ‘Garden Sundays’ – events organized for individual visitors in the Forest Botanical Garden ‘Marszewo’ from April to end of September each year.

During the fest specialists in different fields and representing varied institutions will present issues connected with former and present usage of forest resources, biodiversity, water consumption in towns and health prevention.

This year’s picnic will consist of day and evening parts. The day part (from 10:00 to 16:00) will include: workshops on wood usage, bushcraft, wood carving, leathercraft and cooking of venison, observations of bees in beehives, nettle soup degustation, walk in the garden with botanist, ‘Explore goals of sustainable development’ field game, lecture on Gdynia rain gardens and stand dedicated to heath prevention and first aid rules. During the evening part (18:00-22:30) there will be workshop focused on baths.Piknik „Craftuj z leśnikami” to coroczna impreza w ramach cyklu Ogrodowych Niedziel, organizowanych w Leśnym Ogrodzie Botanicznym „Marszewo” dla indywidulanych odwiedzających w okresie od kwietnia do końca września.

W trakcie pikniku specjaliści różnych dziedzin i z różnych instytucji zaprezentują zagadnienia dawnego i współczesnego wykorzystania zasobów leśnych, różnorodności biologicznej, użytkowania wody w miastach i profilaktyki prozdrowotnej.

Tegoroczny piknik podzielony jest na część dzienną i wieczorną. Dzienna, trwająca w godzinach 10:00-16:00 obejmować będzie: warsztaty z użytkowania drewna, puszczaństwa, snycerstwa, kaletnictwa i przyrządzania dziczyzny, obserwacje uli z żywymi pszczołami, degustację zupy z pokrzyw, spacer po ogrodzie z botanikiem, grę terenową „Poznaj cele zrównoważonego rozwoju”, prelekcję o ogrodach deszczowych w Gdyni oraz stoisko poświęcone profilaktyce zdrowia oraz zasadom pierwszej pomocy. Część wieczorna (18:00-22:30) to zajęcia dotyczące nietoperzy.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use