Connection between health, food waste, poverty & consumption patterns and behaviours

In 2018 it is really important to change our food industry, consumption patterns, and the way how we are thinking about food production and consumption.

Connection between health, food waste, poverty & consumption patterns and behaviours

What is our perception about food production and consumption? Are we aware about how our food is made? In what kind of circumstances are they produced? What we eat and how often do we waste food?

We put these kind of questions for ourselves in AgroFOOD Regional Cluster.

In 2018 it is really important to change our food industry, consumption patterns, and the way how we are thinking about food production and consumption. Therefore we organize an event on European Sustainable Development Week (ESDW) with title of ‘Sustainable Food Production& Consumption’.

European regions have different strengths and weaknesses in the performance of their so-called innovation ‘enablers’. The availability of sound innovation infrastructures and capacities is a key condition for smart growth in regions, showing potential for interregional exchange on e.g. research facilities, education levels of labour force and public R&D investments. (STRING InterReg Project)

“We want to promote the concept of Sustainable Development & Circular Economy with our activities, because we want to build our region, not to destroy it. The objective is to create a liveable area and well-being in the Central Region (Transylvania) according to Sustainable Development Goals. We would like to live in a liveable society, but do we acknowledge how it is possible? Are we aware of the fact that if we want to develop a Sustainable Economy we cannot disregard the social aspects and the environmental issues?

Circular Economy model offers a possible and viable way for this. Circular Economy is an economic model where is no waste. In order to make a value from the waste in our “civilized” world, we need to collaborate with various economic actors (businesses, public institutions, educational institutes, research organizations). The implementation is not easy, but the role of regional clusters is important here, because the clusters make connection between them to develop a specific area.” (Vajda Lajos, president)

We invite researchers, experts and different actors to the event. Collaborating across with the National Institute of Research and Development for Food Bioresources – IBA Bucharest and AgroFood Cluster we can make a difference in the food industry. IBA Bucharest develops into an industry-oriented organization, accessing public/private competitive funding for project implementation in order to obtain food products or technologies, to develop analytical laboratory methods, studies or strategies. IBA Bucharest has also gained a solid experience in the area of knowledge transfer which need to be exploited as much as possible. IBA Bucharest produces also food for consumers with special needs (consumers with celiac disease or phenylketonuria) at its pilot stations and collaborates with clinics specialized in various metabolic diseases to obtain personalized foods.

In our vision, it is significant to prepare people how they can reduce their waste, how they can produce ethically, consume ethically and enviromentally consciously.Producția și consumul alimentar durabil

Care este percepția noastră despre producția și consumul de alimente? Suntem conștienți de modul în care sunt produse mâncărurile? În ce fel de circumstanțe sunt produse? Ce mâncăm și cât de des risipim mâncarea?

Am pus astfel de întrebări pentru noi înșine în AgroFOOD Regional Cluster.

În 2018, este foarte important să schimbăm industria alimentară, modelele de consum și modul în care ne gândim la producția și consumul de alimente. Prin urmare, organizăm un eveniment pe săptămâna europeană a dezvoltării durabile (ESDW), cu titlul "Producția și consumul alimentar durabil".

Regiunile europene au diferite talente și puncte slabe în ceea ce privește performanța așa-numitelor "factori ai inovării". Disponibilitatea unor infrastructuri și capacități de inovare solide este o condiție esențială pentru creșterea inteligentă în regiuni, arătând potențial pentru schimbul interregional, de ex. facilitățile de cercetare, nivelul de educație al forței de muncă și investițiile publice în cercetare și dezvoltare. (Proiectul STRING InterReg)

"Vrem să promovăm conceptul de dezvoltare durabilă și economie circulară cu activitățile noastre, pentru că vrem să ne construim regiunea, și să nu o distrugem. Obiectivul este de a crea o zonă viabilă și bunăstare în Regiunea Centrală (Transilvania) în conformitate cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă. Ne-ar plăcea să trăim într-o societate viabilă, dar recunoaștem cum este posibil? Suntem conștienți de faptul că, dacă vrem să dezvoltăm o economie durabilă, nu putem ignora aspectele sociale și problemele de mediu?

Modelul Circular Economic oferă un mod posibil și viabil pentru acest lucru. Economia circulară este un model economic în care nu există deșeuri. Pentru a valorifica deșeurile în lumea noastră "civilizată", trebuie să colaborăm cu diverși actori economici (întreprinderi, instituții publice, instituții de învățământ, organizații de cercetare). Implementarea nu este ușoară, aici rolul clusterelor regionale devine foarte important, pentru că fac legătura între actorii economici pentru a dezvolta o anumită zonă " (Vajda Lajos, președinte)

Invităm la eveniment cercetători, experți și diferiți actori. Colaborând cu Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA București și AgroFood Cluster, putem face o diferență în industria alimentară. IBA București se dezvoltă într-o organizație orientată spre industrie, accesând finanțare competitivă publică / privată pentru implementarea proiectului pentru a obține produse sau tehnologii alimentare, pentru a dezvolta metode, studii sau strategii analitice de laborator. IBA București a câștigat, de asemenea, o experiență solidă în domeniul transferului de cunoștințe, care trebuie exploatate cât mai mult posibil. IBA Bucuresti produce, de asemenea, alimente pentru consumatorii cu nevoi speciale (consumatori cu boala celiacă sau fenilcetonuria) la stațiile pilot și colaborează cu clinici specializate în diverse boli metabolice pentru a obține alimente personalizate.

În viziunea noastră, este important să pregătim oamenii cum își pot reduce deșeurile, cum pot produce etic, consuma în mod etic și conștient din punct de vedere ecologic.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use