Conference “The 2030 Agenda for sustainable Development – the goals for the World, the challenges for the country, the responsibility for all”

The conference will focuses on Agenda 2030 and its SDGs promotion, business engagement in SDGs realization and initiation of the Multi-stakeholder Forum for the Agenda 2030 in Poland.

TCel konferencji: Upowszechnianie celów zrównoważonego rozwoju, europejskiego i krajowego podejścia do polityki rozwoju adresującej wyzwania społeczno-gospodarcze, potrzeby budowania spójności terytorialnej kraju, w tym roli polityki spójności w adaptacji regionów do wyzwań zrównoważonego rozwoju, zrównoważonego zarządzania biznesem oraz roli biznesu w tworzeniu trwałych podstaw odpowiedzialnego wzrostu. Celem konferencji jest zainicjowanie partnerskiej współpracy z szerokim gronem interesariuszy na rzecz poczucia wspólnej odpowiedzialności za powodzenie procesów społeczno-gospodarczych zmniejszających dysproporcje rozwojowe.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use