Conference on Tuchola Forest Biosphere Reserve

The conference is focused on the 5th anniversary of establishment of the Tuchola Forest Biosphere Reserve

The Conference is organized by “Tuchola Forest” National Park and Local Action Group Sandar of the Brda River. The main aims of the Conference are:

– presentation of the most important activities devoted to nature conservation and promotion of the Biosphere Reserve

– integration of local authorities, local communities, scientists, administration of The State Forests, national park, landscape parks, all who are interested in promotion of the brand TFBR

– experiences sharing Konferencja zorganizowana przez Park Narodowy "Bory Tucholskie" oraz LGD Sandry Brdy. 

Głównymi celami konferencji są:

- prezentacja najważniejszych działań poświęconych ochronie przyrody i promocji Rezerwatu Biosfery 

- integracja władz lokalnych, społeczności lokalnej, naukowców, administracji Lasów Państwowych, parku narodowego, parków krajobrazowych, wszystkich, którzy są zainteresowani promocją RBBT

- wymiana doświadczeń

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use