Conference Knowledge and Action for a Sustainable Future: the Environmental Perspective / Posvet Znanje in delovanje za trajnostno prihodnost: okoljski vidik

About 20 interesting projects aimed at developing knowledge and empowering for sustainable thinking and acting, with emphasis on environmental perspective, will be presented at the conference.

In the years 2015 and 2016, Ministry of the Environment and Spatial Planning supported or carried out a number of projects aimed at developing knowledge and empowering for sustainable thinking and acting. Although the purpose of these projects is primarily to develop knowledge and promote action for addressing environmental challenges, they also represent an important contribution to economic (transition to a green economy) and social dimensions of sustainable development.Almost 20 interesting projects will be presented at a short conference Knowledge and Action for a Sustainable Future: the Environmental Perspective. Furthermore, an overview with conceptual background will outline the treasury of other projects that have been implemented or are underway (also) by means of MESP.Ministrstvo za okolje in prostor je v letih 2015 in 2016 s sofinanciranjem in svojim sodelovanjem omogočilo več projektov, ki razvijajo znanje in opolnomočenost za trajnostno razmišljanje in delovanje. Nekaj projektov pa tudi izvaja z lastnimi močmi. Čeprav je namen teh projektov v prvi vrsti razvijati znanje in spodbujati delovanje za razreševanje okoljskih izzivov, pa pomembno prispevajo tudi h gospodarski (prehod v zeleno gospodarstvo) in družbeni razsežnosti trajnostnega razvoja. Na krajšem posvetu Znanje in delovanje za trajnostno prihodnost: okoljski vidik bo predstavljenih skoraj 20 zanimivih projektov, ob tem pa bomo v preglednih in konceptualnih prispevkih orisali še zakladnico ostalih projektov, ki so se izvajali ali še potekajo (tudi) s sredstvi MOP.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use