Children’s Day in the Silesian Botanical Garden

Children’s Day in ŚOB is a great opportunity to spend time and familiarize with the problems of environmental protection and sustainable development in a pleasant and pleasant atmosphere of fun.

The Children’s Day celebration in the Silesian Botanical Garden in Mikołów is one of the elements of the educational campaign “Climate for Silesia” that schows the sensitivity of both natural and socio-economic systems to climate change, its negative and positive effects and the adaptability of various environmental elements and their interactions in the context of sustainable development, culture, ethical values, identity, historical experience, science.

Average, once a month, family environmental and ecological holidays are celebrated in the form of family outdoor picnics combined with thematic popular science lectures, a handicraft fair, competitions, workshops, classes as well as educational and ecological campaigns, happenings and other educational and informational activities. An additional element of the campaign are outdoor exhibitions of large format photography.Obchody Dnia Dziecka w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie są jednym z elementów kampanii edukacyjnej „Klimat dla Śląska” obejmującej zadania ukazujące wrażliwość zarówno systemów naturalnych jak i społeczno-ekonomicznych na zmiany klimatu, jego negatywne i pozytywne skutki oraz możliwości adaptacyjne różnych elementów środowiska oraz ich interakcji w kontekście zrównoważonego rozwoju, kultury, wartości etycznych, tożsamości, doświadczeń historycznych, nauki.

Średnio raz w miesiącu obchodzone są rodzinne święta przyrodniczo-ekologiczne w formie rodzinnych pikników plenerowych połączonych z tematycznymi wykładami popularnonaukowymi, kiermaszem rękodzieła, konkursami, warsztatami, zajęciami oraz akcjami edukacyjno-ekologicznymi, happeningami i innymi działaniami o charakterze edukacyjno-informacyjnym. Dodatkowym elementem kampanii są plenerowe wystawy fotografii wielkoformatowej. 

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use