Changing climate – changing Europe: an urgent need for adaptation

Mott MacDonald Polska Sp. z o.o. with support from the British Embassy in Warsaw and the British Polish Chamber of Commerce is organising an event focusing on climate change in Poland.

The purpose of the event is to raise awareness on the ongoing process of climate change and the need for adaptation measures. Municipal authorities, business leaders, and NGOs concerned with the issue of sustainable development are encouraged to attend.The event programme will address what is climate change and how quickly is the situation developing, what can be expected in the next few decades, and what measures must take place in order to prepare our everyday lives to these changes. We would like to create an opportunity to discuss the opportunities and threats resulting from climate change: the adaptation of urban areas (the AdaptCity project) and climate resilience from the business perspective (the report, “Climate Change and Business Survival”, by Mott MacDonald and the Global Sustainability Institute). “Zmieniający się klimat – zmieniająca się Europa: pilna potrzeba adaptacji”. Celem spotkania jest budowanie świadomości związanej z rozumieniem istoty postępującego procesu zmiany klimatu oraz koniecznością podjęcia działań związanych z adaptacją. Propozycja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców – władz miejskich, przedstawicieli biznesu, towarzystw i organizacji społecznych o profilu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.Program spotkania zamykają ramy tematyczne: czym jest zmiana klimatu i jak szybko postępuje, czego można oczekiwać w bliskiej przyszłości kilkudziesięciu lat i jakie działania należy podjęć, aby przygotować naszą codzienność do postępującej zmiany. Pragniemy stworzyć okazję do omówienia szans i zagrożeń wynikających z postępującej zmiany klimatu: przystosowania miast (projekt AdaptCity), warunków prowadzenia działalności gospodarczej (raport Mott MacDonald oraz Global Sustainability Institute „Zmiany klimatu a przetrwanie przedsiębiorstwa”).   

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use