„Biljku posadi budućnost nagradi“.

Sadnja medonosnog , začinskog bilja i autothonog bilja u vrtu škole. Učenici će na izvannastavnim aktivnostima posaditi sadnice bilja koje smo prikupili dijeljenjem biljaka iz naših vrtova.

Planting honey plants, herbs and native plants in the school garden. During extracurricular activities, students will plant plant seedlings that we have collected by sharing plants from our gardens. Teachers, parents, grandparents of students will be involved in these activities. Students will help with physical activities and also learn from them forgotten gardening skills. We believe that the school garden will be only one of the solutions to the problem of the lack of green areas in our city, and that these activities will encourage the local community and the citizens of the city to plant plants, especially honey plants. After planting the plants, Mrs. Anita Dragić will hold a lecture on urban beekeeping. With our activities, we solve the problem of educating students, parents, teachers and the local community about honey plants in their own garden and/or the local environment, we encourage the development of a sustainable garden in mutual symbiosis with bees. We encourage cooperation with local entrepreneurs, we promote care for the elderly. Sadnja medonosnog , začinskog bilja i autothonog bilja u vrtu škole. Učenici će na izvannastavnim aktivnostima posaditi sadnice bilja koje smo prikupili dijeljenjem biljaka iz naših vrtova. U te aktivnosti uključit će se učitelji, roditelji , bake i djedovi učenika. Učenici će pomoći u obavljanju fizičkih aktivnosti, a također i učiti od njih zaboravljene vještine vrtlarenja. Vjerujemo kako će školski vrt biti samo jedan od rješenja problema nedostatka zelenih površina u našem gradu, te kako će ove aktivnosti potaknuti lokalnu zajednicu i građane grada na sadnju bilja, posebno medonosnog bilja. Nakon sadnje bilja gospođa Anita Dragić održat će predavanje o urbanom pčelarstvu. Našim aktivnostima rješavamo problem edukacije učenika, roditelja, nastavnika i lokalne sredine o medonosnom bilju u vlastitom vrtu i/ili lokalnoj sredini, potičemo razvoj održivog vrta u međusobnoj simbiozi sa pčelama. Potičemo suradnju s lokalnim poduzetnicima, promičemo brigu o starijim osobama.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use