ADAPTCITY project exhibition -Preparation of a strategy of adaptation to climate change with use of city climate mapping and public participation/ wystawa projektu ADAPTCITY -Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej

Warszawa przygotowuje Strategię adaptacji do zmian klimatu, obejmującą działania zapobiegające i łagodzące skutki zmian klimatu. Zgłoś swój POMYSŁ na Klimat na www.adaptcity.pl/pomysł-na-klimat

In the city of Warsaw the project ” Preparation of a strategy of adaptation to climate change with use of city climate mapping and public participation” – so called “ADAPTCITY” -is being implemented. The aim of the project is mapping of climate risk and preparation of the Climate Change Adaptation Strategy for the City of Warsaw, promoting implementation of instruments aimed to adapt to climate change. The information and educational campaigns will contribute to raising public awareness as to dangers resulting from the forthcoming climate changes and will show possible options on adaptation. More information about the project can be found at www.adaptcity.pl. The process of public consultations of the assumptions of Strategy is currently ongoing. The purpose is identification of problems related to the effects of climate changes and their solutions, taking into account specific local circumstances. Prepared draft of the Strategy – after approval of the Climate Protection Team led by the Mayor of Warsaw, will be a topic of the session of the Council of Warsaw in order to be adopted as the Council’s resolution.W mieście stołecznym Warszawie realizowany jest projekt „Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej”- „ADAPTCITY”. Celem projektu jest opracowanie mapy zagrożeń klimatycznych i przygotowanie Strategii Adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy oraz propagowanie wdrażania nowych instrumentów służących adaptacji do zmian klimatu. Kampanie informacyjno-edukacyjne przyczynią się do zwiększenia świadomości społecznej zagrożeń związanych z nadchodzącymi zmianami klimatycznymi oraz zaprezentują możliwości dostosowania się do nich. Więcej informacji o projekcie na stronie www.adaptcity.pl. Obecnie trwają konsultacje społeczne założeń do Strategii. Ich celem jest identyfikacja problemów uwarunkowanych skutkami zmian klimatu w mieście oraz ich rozwiązań, z uwzględnieniem lokalnej specyfiki. Wypracowany projekt Strategii, przedyskutowany w Zespole ds. ochrony klimatu przy Prezydencie m.st. Warszawy, po uzyskaniu pozytywnej opinii, będzie przedmiotem obrad i uchwały Rady m.st. Warszawy.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use