Wieszamy domki lęgowe dla sikor

Tits in Poland are under species protection. We want to contribute to the active protection of these birds by increasing and monitoring their breeding sites.

As part of the action, two-hour classes will be conducted for students of the 1st grade on the subject: “We hang breeding boxes for tits”. During the course, students learn about the species of tits, the rules of hanging and the choice of nesting boxes. A demonstration of building a blue tit hutch will be held. At the end of the course, each student participating in the activity will receive a nesting box provided by the Biłgoraj Forest District, which he will hang out at his place of residence. Photos of the suspended booths will be posted in the folder on the school’s website. The hanging booths will be monitored by students in the spring in order to determine the percentage of population and the species of birds that, apart from tit, inhabited the booths. A lesson summarizing the operation will be conducted in June.W ramach działania przeprowadzone zostaną dwugodzinne zajęcia dla uczniów klas I na temat: „Wieszamy domki lęgowe dla sikor”. W ramach zajęć uczniowie poznają gatunki sikor, zasady wywieszania oraz wyboru budek lęgowych. Przeprowadzony zostanie pokaz budowy budki dla sikory modrej. Na koniec zajęć każdy uczeń biorący w udział w działaniu otrzyma budkę lęgową dostarczoną przez nadleśnictwo Biłgoraj, którą wywiesi w miejscu swojego zamieszkania. Zdjęcia zawieszonych budek zamieszczone zostaną w folderze na stronie szkoły. Wywieszone budki będą monitorowane przez uczniów na wiosnę celem stwierdzenia % zasiedlenia oraz gatunków ptaków, które poza sikorą zasiedliły budki. W czerwcu przeprowadzona zostanie lekcja podsumowująca działanie.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use