Rajd rowerowy “Szlakiem głuszcowym”

Popularyzacja aktywnego wypoczynku. Przybliżenie uczestnikom gospodarki leśnej i zrównoważonego rozwoju. Propagowanie ochrony przyrody. Leśnicy nie tylko pozyskują drewno ale chronią faunę i florę.

The bicycle rally begins with a lecture by the forest inspector on general knowledge about the forest district, then a journey along the trail through the Wola forestry where we plan workshops, e.g. measuring the height of trees and dbh conducted by foresters, then a ride through the Bojary forestry and another stop with workshops and competitions for children of young people from recognizing tree and shrub species. End of the rally at the forest nursery (coordinator’s lecture on protected species, including the capercaillie). Bonfire at the end of the rally.Rajd rowerowy rozpoczyna się prelekcją nadleśniczego dotyczącą ogólnej wiedzy na temat nadleśnictwa, potem przejazd szlakiem przez leśnictwo Wola gdzie planujemy warsztaty np. pomiar wys. drzew i pierśnicy prowadzone przez leśniczych, następnie przejazd przez leśnictwo Bojary i kolejny przystanek z warsztatami oraz konkursy dla dzieci młodzieży z rozpoznawania gatunków drzew i krzewów. Zakończenie rajdu na szkółce leśnej (prelekcja koordynatora na temat gatunków chronionych, w tym głuszca). Ognisko na zakończenie rajdu.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use