Odpowiedzialna konsumpcja.

Odpowiedzialna konsumpcja to działanie które może tak samo chronić klimat jak przejście na energetykę odnawialną.

Responsible consumption is not only about limiting water and food consumption, buying only what you need, it is above all about changing your habits, reducing meat consumption and buying local products. Our project will show how small and large changes have a positive impact on the climate and ourselves.Odpowiedzialna konsumpcja to nie tylko ograniczanie zużycia wody, żywności, kupowanie tylko potrzebnych artykułów, to przede wszystkim zmiana nawyków, ograniczenie konsumpcji mięsa, kupowanie produktów lokalnych. Nasz projekt pokaże, jak niewielkie i te większe zmiany wpływają pozytywnie na klimat i nas samych.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use