Training for teachers “Sustainable development in school teaching”

Theoretical and practical training for teachers

Regional Directorate of the State Forest in Krosno  organizes training for teachers explanation meaning Sustainable Development and way teaching about this their students. Teachers recognizes new methods actvating students to deployment assumptions Sustainable Development.

The State Forests is an organization that administers the state property on behalf of the Treasury. They manage forests owned by the State Treasury, conducting forest management on a self-financing basis, according to the universal forest protection criteria, the durability of their maintenance, continuity and sustainable use of all forest functions and the augmentation of forest resources.Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie organizuje szkolenie dla nauczycieli mające na celu wyjaśnienie znaczenia Zrównoważonego Rozwoju oraz zapoznania ich ze sposobem nauczania uczniów w powyższym zakresie.

Lasy Państwowe są organizacją administrującą majątkiem państwowym w imieniu Skarbu Państwa. Zarządzają lasami Skarbu Państwa, prowadząc gospodarkę leśną na zasadzie samofinansowania, według uniwersalnych kryteriów ochrony lasu, trwałości ich utrzymania, ciągłości i zrównoważonego użytkowania wszystkich funkcji lasu oraz powiększania zasobów leśnych.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use