Rowerowy tour po terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

Zorganizowana zostanie wycieczka rowerowa o stopniu trudności dostosowanym do różnych grup wiekowych w celu zachęcenia do używania tego środka lokomocji, poprawy samopoczucia.

A landscape bicycle trip will be organized for the inhabitants of the Igołomia-Wawrzeńczyce commune. The degree of difficulty will be adapted to the different abilities of the participants. The aim will be to encourage the use of the bicycle as a local means of transport and integration in the fresh air.Dla mieszkańców gminy Igołomia-Wawrzeńczyce zorganizowana zostanie krajobrazowa wycieczka rowerowa. Stopień trudności będzie dostosowany do różnych możliwości uczestników. Celem będzie zachęcenie do korzystania z roweru jako lokalnego środka transportu i integracji na świeżym powietrzu.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use