zajęcia edukacyjne: Rola lasów w drodze do zrównoważonego rozwoju

dowiesz się, jakie zależności łączą rozwój cywilizacji i istnienie terenów leśnych; porównasz cechy i funkcje lasów w różnych regionach świata; dowiesz się, jakie są główne przyczyny wylesiania;

At the meeting, you will learn about relationship between the development of civilization and the existence of forest areas; you will compare the features and functions of forests in different regions of the world; you will find out what are the main causes of deforestation.

You will learn about the impact of human activity on forest biodiversity, as well as examples of forest protection against biodiversity loss; you will analyse the role of forests in mitigating climate change.Na spotkaniu dowiesz się, jakie zależności łączą rozwój cywilizacji i istnienie terenów leśnych; porównasz cechy i funkcje lasów w różnych regionach świata; dowiesz się, jakie są główne przyczyny wylesiania;

poznasz wpływ działalności człowieka na różnorodność biologiczną lasów, a także przykłady ochrony lasów przed utratą bioróżnorodności; przeanalizujesz rolę lasów w łagodzeniu zmian klimatycznych. 

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use