Pan Karp zarybia Wisłę

“Mr Carp stocks at Vistula” it’s the campaign aimed at children and young people living nearby the Vistula river. The aim of this initiative is environmental education and promotion of ichthyology.

An important part of the ANWIL SA strategy is care for the environment, special natural resources and the promotion of environmental education. That is why the company is involved in so many actions supporting the development and protection of the environment, including care for the quality of water in the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship. The campaign “Pan Karp zarybia Wisłę” is an activity through which ANWIL once again contributes to shaping the ecological awareness of local communities. The Society for the Promotion of Fish, with the support of ANWIL SA, initiated the action “Pan Karp zarybia Wisłę” in 2015. Its aim is to teach students how important fish are for the ecosystem and to popularize ichthyology.

In 2020, 370 schools and kindergartens from 35 cities located near the Vistula river were invited to the action “Pan Karp zarybia Wisłę”. The participants’ task is to prepare a presentation on the importance of the Vistula River for their region. As part of this year’s edition of the project, almost 150,000 catfish will be released into the Vistula.Stałym elementem strategii ANWIL SA jest troska o środowisko, zakładająca m.in. specjalne zasoby naturalnych oraz krzewienie edukacji ekologicznej. Dlatego spółka angażuje się w akcje wspierające rozwój i ochrona środowiska, w tym dbałość o jakość wód w województwie kujawsko-pomorskim. Akcja „Pan Karp zarybia Wisłę” jest działaniem, dzięki któremu ANWIL wnosi po raz kolejny swój wkład w kształtowanie świadomości ekologicznej społeczności lokalnych. Towarzystwo Promocji Ryb przy wsparciu ANWIL SA zainicjowało konkurs „Pan Karp zarybia Wisłę” w 2015 r. Jego założeniem jest podniesienie poziomu wiedzy uczniów na temat ryb dla ekosystemu oraz popularyzacja ichtiologii.

W 2020 r. do akcji „Pan Karp zarybia Wisłę” zaproszono 370 szkół i przedszkoli z 16 miejscowościami leżącymi nad Wisłą. Zadaniem uczniów jest przygotowanie prezentacji na temat znaczenia Wisły dla miejscowości, w której mieszkają. Ponadto w tegorocznej edycji projektu do Wisły trafi niemal 150 tysięcy narybku suma.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use