Czyste środowisko = zdrowe życie – kampania edukacyjna

Czyste środowisko to skarb, o który codziennie powinien dbać każdy z nas. Uświadomimy uczniom dlaczego i jak należy to robić.

An information campaign will be conducted throughout the week to promote ecological behavior among students.

On Monday and Tuesday, classes 8a and 6a will attend the classes at Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Nadleśnictwie Włocławe on the topic: “The role of the forest in sustainable development”.

On Wednesday, there will be a projection of multimedia presentations made by students in grades 7 and 8

on the topic: “Healthy food, clean water and clean air is a healthy life” and an exhibition of posters promoting an ecological lifestyle. The most interesting works will be awarded. On Thursday, selected classes will attend the classes with an employee of the Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej on the following topics: “Practical advice on waste” (class 5b), “Small retention” (class 7b).

On Friday, class 8a will go to the Skoki gravel pit for field classes on small retention.Przez cały tydzień będzie prowadzona kampania informacyjna, której celem będzie promowanie wśród uczniów ekologicznych zachowań.

W poniedziałek i wtorek klasy 8a i 6a będą miały zajęcia w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Nadleśnictwie Włocławek na temat: „Rola lasu w zrównoważonym rozwoju”.

W środę odbędzie się projekcja prezentacji multimedialnych wykonanych przez uczniów klas 7 i 8

na temat: „Zdrowa żywność, czysta woda i czyste powietrze to zdrowe życie” oraz wystawa plakatów promujących ekologiczny styl życia. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone. W czwartek wybrane klasy będą miały zajęcia z pracownikiem Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej na następujące tematy: „Praktyczne rady na odpady” ( kl. 5b ), „Mała retencja” ( kl. 7b ).

W piątek odbędzie się wyjazd kl. 8a do żwirowni Skoki na zajęcia terenowe dotyczące małej retencji.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use