Konferencja pn. “CZYSTE POWIETRZE DLA BUSKA-ZDROJU”

Konferencja ma na celu przekazane informacje o stanie w Busku-Zdroju, działań gminy na rzecz poprawy jakości powietrza ,oraz możliwości dofinansowania działań w zakresie poprawy jakości powietrza.

Conference “PURE AIR FOR BUSKO – ZDRÓJ” will be held on June 5th, 2019. at 10 o’clock in Busko-Zdrój in the conference room of Buskie Samorządowe Centrum Kultury. The conference will be officially opened by Mr. Waldemar Sikora, Mayor of Municipality of Busko-Zdrój. Next, the condition of the air in Busko-Zdrój will be diagnosed and information on the cleanliness of air in Busko-Zdrój against the background of the Świętokrzyskie Province will be discussed by a representative of the Main Inspectorate of Environmental Protection. Dr Magdalena Kuchcik, a representative of the Polish Academy of Sciences, will provide information on the cleanliness of air in Busko-Zdrój. After a coffee break, the representative of the Municipal Office will present the actions of the self-government aimed at improving air quality. A representative of the Voivodship Fund for Environmental Protection and Water Management will talk about thy role as a financial partner in the improvement of air conditions (Clean Air, Stop Smog, quality standards for solid fuels,).Konferencja pn. „CZYSTE POWIETRZE DLA BUSKA-ZDROJU” odbędzie się 5 czerwca 2019r. o godzinie 10 w Busku-Zdroju w Sali konferencyjnej Buskiego Samorządowego Centrum Kultury. Konferencję oficjalnie rozpocznie Pan Waldemar Sikora Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Następnie zostanie zdiagnozowany stan powietrza w Busku-Zdroju, Informacje dotyczące czystości powietrza w Busku-Zdroju na tle województwa świętokrzyskiego – ten temat zreferuje przedstawiciel Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Pani dr Magdalena Kuchcik przedstawicielka Polskiej Akademii Nauk przekaże informacje dotyczące czystości powietrza w Busku-Zdroju. Po przerwie kawowej przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy przedstawi działania samorządu ukierunkowane na poprawę jakości powietrza. Przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opowie o roli WFOŚiGW jako partnera finansowego działań w zakresie poprawy stany powietrza, (programy Czyste Powietrze, Stop Smog, normy jakości paliw stałych, normy jakości spalin).

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use